ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6037 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120721 - 120740 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120721 นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดีบุกระหว่างประเทศ 08/04/2502
120722 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. .... 08/04/2502
120723 กฎหมายเกี่ยวกับการทำงบประมาณ 02/04/2502
120724 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 02/04/2502
120725 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีซ 02/04/2502
120726 การไปศึกษาดูงานหรือไปประชุม ณ ต่างประเทศ 00/04/2502
120727 ขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลสมุทรสาคร 26/03/2502
120728 การย้ายโรงฟอกหนัง 26/03/2502
120729 การย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท 26/03/2502
120730 ขออนุมัติยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์นและกรุงเวียนนาขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 26/03/2502
120731 ขอให้ออกพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ข้าราชการ 25/03/2502
120732 การให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จากกระทรวงกลาโหม 25/03/2502
120733 โรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดนนทบุรีริมถนนสายปากเกร็ดส่งกลิ่นรบกวนคนไข้และประชาชน 25/03/2502
120734 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 25/03/2502
120735 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตนอรเวย์ เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง 19/03/2502
120736 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 25.. 19/03/2502
120737 การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากชายแดนไทย - พม่า 19/03/2502
120738 รัฐบาลลาวขอเจรจาทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้ท่าเทียบแพขนานยนตร์หนองคาย - ท่าเดื่อ 19/03/2502
120739 ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25.. 19/03/2502
120740 ขอผ่อนผันให้โรงงานขององค์การฟอกหนังยังไม่ต้องเลิกกิจการหรือย้ายไปตามคำสั่งของเทศบาล นครกรุงเทพ 19/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี