ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6036 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120701 - 120720 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120701 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 10/04/2502
120702 งบประมาณปี 2502 10/04/2502
120703 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/04/2502
120704 การพัฒนาการลุ่มแม่น้ำโขงและอ่างเก็บน้ำ 10/04/2502
120705 การลงทุนทำไร่ฝ้ายโรงงานปั่นด้ายและทอผ้าของกลุ่มมูนโยส 10/04/2502
120706 การปราบปรามอาชญากรรม 10/04/2502
120707 เครื่องพิมพ์ธนบัตร 10/04/2502
120708 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูและค้าหมู จำกัดสินใช้ 08/04/2502
120709 การก่อสร้างเรือนจำกลางคลองเปรมแห่งใหม่และการขอใช้บริเวณเรือนจำคลองเปรม (ลหุโทษเดิม) เป็นสถานีขนส่งกลาง 08/04/2502
120710 ร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2500 08/04/2502
120711 ขอยกเว้นบริการส่งวิทยุกระจายเสียงขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พุทธศักราช 2498 08/04/2502
120712 ขอให้พระภิกษุช่วยเป็นครูสอนในโรงเรียนประชาบาล 08/04/2502
120713 เงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สำนักงานข้าวและองค์การจัดสรรข้าว 08/04/2502
120714 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2502 08/04/2502
120715 การหาทุนมาดำเนินงานของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 08/04/2502
120716 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 08/04/2502
120717 ขอให้ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าทางสมุทรศาสตร์ 08/04/2502
120718 การแก้ไขสัญญาเงินกู้ค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) 08/04/2502
120719 (1) แต่งตั้งข้าราชการ (2) ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ 08/04/2502
120720 การจัดตั้งศูนย์กลางพุทธสถาน ณ กรุงวอชิงตัน 08/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี