ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6033 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120641 - 120660 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120641 โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน 24/04/2502
120642 การเก็บภาษีสินค้าขาออก 24/04/2502
120643 บริษัทฟิลลิปส์ขอตั้งโรงงานกลั่นน้ำมัน 24/04/2502
120644 งบประมาณ 24/04/2502
120645 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวแก่ SEATO 24/04/2502
120646 การออกกฎหมายเกี่ยวแก่ภาษีอากร 24/04/2502
120647 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 24/04/2502
120648 ธนาคารเกษตร จำกัด 24/04/2502
120649 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พุทธศักราช 2479 22/04/2502
120650 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร พ.ศ. 25.. 22/04/2502
120651 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 22/04/2502
120652 ขอบรรจุทันตแพทย์จากเงินเดือนเหลือจ่าย 22/04/2502
120653 ผู้ลี้ภัยชาวจีนในประเทศไทย 22/04/2502
120654 แต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33 22/04/2502
120655 ปรับปรุงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 22/04/2502
120656 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 22/04/2502
120657 วันกองทัพไทย 22/04/2502
120658 การออกเงินสมทบกองทุนพิเศษมูลภัณฑ์กันชนดีบุก 22/04/2502
120659 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 22/04/2502
120660 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 22/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี