ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6032 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120621 - 120640 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120621 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - สระบุรี 01/05/2502
120622 การจัดซื้อที่ดินสร้างพุทธมณฑล 01/05/2502
120623 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 01/05/2502
120624 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 01/05/2502
120625 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 01/05/2502
120626 ค่าทดแทนของลูกจ้าง 01/05/2502
120627 ให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาประจำกระทรวง 01/05/2502
120628 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ณ กรุงปารีส 01/05/2502
120629 ขออนุมัติการปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประการ 01/05/2502
120630 การตรวจร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ 01/05/2502
120631 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/05/2502
120632 การเปิดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 01/05/2502
120633 แต่งตั้งข้าราชการ 01/05/2502
120634 ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 01/05/2502
120635 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 25.. 01/05/2502
120636 การงดปิดอากรแสตมป์ใบรับเงิน 24/04/2502
120637 การประชุมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร ** 24/04/2502
120638 การแลกเปลี่ยนแร่ดีบุกกับใบยาสูบของสหรัฐอเมริกา 24/04/2502
120639 การโอนโรงงานสุรา อก 24/04/2502
120640 ญวนอพยพ 24/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี