ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6026 จากทั้งหมด 6032 หน้า แสดงรายการที่ 120501 - 120520 จากข้อมูลทั้งหมด 120629 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120501 เพิกถอนการไฟฟ้าตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี / /2509
120502 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับแครนาดา กต / /2520
120503 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีการค้า(ฉบับที่ 196) พ.ศ.2531 / /2531
120504 การป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ คค / /2515
120505 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการยางกรมกสิกรรม เป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว / /2510
120506 โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานหนองหวาย / /2517
120507 ขอพระราชทานเลื่อนยศทหาร / /2510
120508 การกำหนดแผ่นประธาน (MASTER PLAN) การพัฒนาที่ดินชายทะเล / /2523
120509 ขอต่ออายุสัญญาทำไม้กระยาเลยบำรุงป่าในป่าโครงการปากเพรียงแปลงที่1 / /2517
120510 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีซ / /2504
120511 ขออนุมัติทำสัญญาผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อจ้างเหมาก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางแคทางหลวงพิเศษสายพระประแดง-บางแค-บางบัวทอง(SECTION3)ตอนถ.เพชรเกษมบรรจบทางหลวงหมายเลข340กม.23+030.00กม.24+600.00 คค / /2530
120512 รายงานประจำเดือนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย / /2513
120513 ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ พ.ศ. 2506 / /2506
120514 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำองค์การ สปอ. / /2517
120515 การป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ คค / /2515
120516 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ประเภทที่1 เพิ่มแทนประเภทที่ 2 / /2501
120517 รายงานเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / /2514
120518 การถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา / /2502
120519 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐเกาหลี กต / /2510
120520 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตจังหวัดเชียงราย / /2514
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี