ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6010 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120181 - 120200 จากข้อมูลทั้งหมด 121139 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120181 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 25.. 05/08/2502
120182 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 05/08/2502
120183 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 05/08/2502
120184 โครงการสำรวจและรักษาคนไข้วัณโรคร่วมกับสหประชาชาติ 05/08/2502
120185 ขออนุมัติจ้าง นางเอลลา บี.ดิลส์ 05/08/2502
120186 การจัดสรรที่ดิน (LAND USE AND MANAGEMENT) ในเขต WATERSHED ของอ่างเก็บน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 05/08/2502
120187 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อจัดสร้างการชลประทาน รวม 4 ฉบับ 05/08/2502
120188 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. .... 05/08/2502
120189 การผูกพันหนี้ต่างประเทศ 05/08/2502
120190 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ) 05/08/2502
120191 ความตกลงเก็บภาษีศุลกากรขั้นต่ำกับสาธารณรัฐเวียดนาม 05/08/2502
120192 ขออนุมัติยุบและฟื้นอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษและเลื่อนชั้นข้าราชการ 05/08/2502
120193 คณะกรรมการ ก.ศ.ว. 29/07/2502
120194 สำนักงานข้าว 29/07/2502
120195 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ โอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรม ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. .... 29/07/2502
120196 เครื่องบินพม่าเข้ามายิงปืนกลถูกราษฎรไทยตาย 29/07/2502
120197 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางการโทรคมนาคมในประเทศไทย 29/07/2502
120198 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป่าไม้ 29/07/2502
120199 ที่ดินก่อสร้างโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ 29/07/2502
120200 ขอให้สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมู จำกัดสินใช้ เป็นผู้ส่งหมูไปขายต่างประเทศ 29/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี