ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6009 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120161 - 120180 จากข้อมูลทั้งหมด 121139 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120161 การพิมพ์ธนบัตร 11/08/2502
120162 การจัดตั้งสถานสงเคราะห์กับสถานควบคุมอบรมและฝึกอาชีพ 11/08/2502
120163 การเพิ่มโควต้าในกองทุนฯ และเพิ่มทุนในธนาคารโลก 11/08/2502
120164 ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 5 11/08/2502
120165 ขออนุมัติตัวบุคคลไปประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 11/08/2502
120166 การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศประจำปี 2502 11/08/2502
120167 ผลประโยชน์ตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ และเงินเดือนผู้อำนวยการ ผู้ว่าการองค์การต่างๆ ของรัฐบาลรวมทั้งโบนัสด้วย 11/08/2502
120168 การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% 11/08/2502
120169 การจัดถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานประทับแรม 05/08/2502
120170 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการปศุสัตว์ของชาติ(ส.ป.ช.) 05/08/2502
120171 การเปิดคลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท - ป่าสัก 05/08/2502
120172 การประสานงานพัฒนาการท้องถิ่น 05/08/2502
120173 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง กลับเวียดนามเหนือ 05/08/2502
120174 อิหร่านขอทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย 05/08/2502
120175 ตั้งสถาบันธรณีวิทยาประจำภาค 05/08/2502
120176 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ของดเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ำมัน 05/08/2502
120177 การบรรจุ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ 05/08/2502
120178 การส่งโคกระบือไปจำหน่ายต่างประเทศ 05/08/2502
120179 การกำจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ 05/08/2502
120180 ร่างประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างเพิ่มเติม 05/08/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี