ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6008 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120141 - 120160 จากข้อมูลทั้งหมด 121139 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120141 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ 19/08/2502
120142 ร่างพระราชบัญญัติมาตราฐานสินค้าขาออก พ.ศ. .... 19/08/2502
120143 ร่างพระราชบัญญัติโอนคืนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้มาตามพระราช บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี พุทธศักราช 2487 เฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ. .... 19/08/2502
120144 สมาคมส่งเสริมการเพาะกายแห่งประเทศไทยขอความอุปการะจากรัฐบาล 19/08/2502
120145 การแก้ไขพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/08/2502
120146 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/08/2502
120147 ขออนุมัติเพิ่มเบี้ยประชุมให้แก่ประธานและรองประธานกรรมการองค์การทอผ้า 19/08/2502
120148 การประชุมระหว่าง คณะเจ้าหน้าที่ไทย - มลายา เพื่อวางแผนปราบโจรจีนคอมมิวนิสต์ทางพรมแดน 19/08/2502
120149 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น เป็นอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรีย และประเทศยูโกสลาเวีย 19/08/2502
120150 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น ขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 11/08/2502
120151 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเมือง กลับเวียดนามเหนือ 11/08/2502
120152 ขออนุมัติจ้าง นางเจน ซี.คอมมานเดอร์ 11/08/2502
120153 การยกเว้นภาษีอากรให้แก่บริษัทอัมสเตอร์ดัมเช่ 11/08/2502
120154 การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50 % 11/08/2502
120155 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และอำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 11/08/2502
120156 การจัดงานฉลองวันสหประชาชาติปี 2502 11/08/2502
120157 ตั้งชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาของคณะบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 11/08/2502
120158 การล้อมรั้วลวดหนามบริเวณย่านสถานีรถไฟสุไหงโกลก 11/08/2502
120159 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลในคณะทูตในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง 11/08/2502
120160 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) ครั้งที่ 2 11/08/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี