ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6007 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 120121 - 120140 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120121 การเปิดคลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท - ป่าสัก 05/08/2502
120122 การประสานงานพัฒนาการท้องถิ่น 05/08/2502
120123 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง กลับเวียดนามเหนือ 05/08/2502
120124 อิหร่านขอทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย 05/08/2502
120125 ตั้งสถาบันธรณีวิทยาประจำภาค 05/08/2502
120126 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ของดเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ำมัน 05/08/2502
120127 การบรรจุ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ 05/08/2502
120128 การส่งโคกระบือไปจำหน่ายต่างประเทศ 05/08/2502
120129 การกำจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ 05/08/2502
120130 ร่างประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างเพิ่มเติม 05/08/2502
120131 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 25.. 05/08/2502
120132 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 05/08/2502
120133 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 05/08/2502
120134 โครงการสำรวจและรักษาคนไข้วัณโรคร่วมกับสหประชาชาติ 05/08/2502
120135 ขออนุมัติจ้าง นางเอลลา บี.ดิลส์ 05/08/2502
120136 การจัดสรรที่ดิน (LAND USE AND MANAGEMENT) ในเขต WATERSHED ของอ่างเก็บน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 05/08/2502
120137 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อจัดสร้างการชลประทาน รวม 4 ฉบับ 05/08/2502
120138 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. .... 05/08/2502
120139 การผูกพันหนี้ต่างประเทศ 05/08/2502
120140 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ) 05/08/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี