ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6006 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120101 - 120120 จากข้อมูลทั้งหมด 121328 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120101 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเบี้ยกรรมการ โบนัส และเงินเดือนพนักงานบางประเภท ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2502 17/11/2502
120102 แต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติม 17/11/2502
120103 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 10/11/2502
120104 การจัดทำแผนที่เพื่อสำรวจกิจการบางอย่าง 10/11/2502
120105 เงินค่าใช้จ่ายของคณะผู้แทนสำรองในคณะกรรมาธิการสหประชาชาติเพื่อการรวมและฟื้นฟูเกาหลี 10/11/2502
120106 การขอระงับคดีนำกระสอบป่านเข้าประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต 10/11/2502
120107 การแต่งตั้งกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม 10/11/2502
120108 ขอตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างฝ่ายไทยเพิ่มเติม 10/11/2502
120109 ผู้แทนกาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเดินทางถึงกรุงเทพ ฯ 10/11/2502
120110 ส่งพระภิกษุไปประจำวัดไทยที่พุทธคยา 10/11/2502
120111 ขอให้เลื่อนรองกงสุลขึ้นเป็นกงสุล และขอให้แต่งตั้งรองกงสุลคนใหม่ประจำเมืองซานฟรานซิสโก 10/11/2502
120112 รัฐบาลพม่ากราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหภาพพม่า 10/11/2502
120113 ขออนุมัติสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 10/11/2502
120114 เอกอัคราชทูตเวียดนามขอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10/11/2502
120115 (1) ขออนุมัติขยายอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษที่ยุบลงเป็นชั้นเอกชั่วคราว เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน (2) การยุบ การขยาย และการฟื้น อัตราเงินเดือนที่ขอยุบ 03/11/2502
120116 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการควบคุมการค้าสัตว์กับต่างประเทศ 03/11/2502
120117 รายงานการประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 03/11/2502
120118 การพิจารณาเรื่องอภิสิทธิ์ 03/11/2502
120119 ทุนเดินทางปาฐกถาขององค์การ สปอ. (SEATO TRAVELLING LECTURESHIPS) 03/11/2502
120120 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง MISS GILLIAN HOOD EDMONDS โดยไม่มีกำหนดเวลา 03/11/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี