ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6005 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 120081 - 120100 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120081 การจัดงานฉลองวัน สปอ. ปี พ.ศ. 2502 26/08/2502
120082 เครื่องบิน CAT ขึ้นลงไม่ชำระค่าขึ้นลง 19/08/2502
120083 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ที่เรียกเก็บได้ในระยะ 6 เดือน แรกของปี 2502 19/08/2502
120084 รัฐบาลลาวขอยืมเครื่อง เฮลิคอปเตอร์ 19/08/2502
120085 ขอขอบคุณและชมเชยในการที่ได้ปฏิบัติงานเป็นผลดี 19/08/2502
120086 ขอโอนข้าราชการกระทรวงอื่นมารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 19/08/2502
120087 การมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 19/08/2502
120088 เงินบำรุงกองทุนพิเศษของสหประชาชาติสำหรับปี พ.ศ. 2503 19/08/2502
120089 ให้พิจารณาปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงทบวงกรมให้เหมาะสม 19/08/2502
120090 ขอพระบรมราชานุญาตแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 19/08/2502
120091 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ 19/08/2502
120092 ร่างพระราชบัญญัติมาตราฐานสินค้าขาออก พ.ศ. .... 19/08/2502
120093 ร่างพระราชบัญญัติโอนคืนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้มาตามพระราช บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี พุทธศักราช 2487 เฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ. .... 19/08/2502
120094 สมาคมส่งเสริมการเพาะกายแห่งประเทศไทยขอความอุปการะจากรัฐบาล 19/08/2502
120095 การแก้ไขพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/08/2502
120096 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/08/2502
120097 ขออนุมัติเพิ่มเบี้ยประชุมให้แก่ประธานและรองประธานกรรมการองค์การทอผ้า 19/08/2502
120098 การประชุมระหว่าง คณะเจ้าหน้าที่ไทย - มลายา เพื่อวางแผนปราบโจรจีนคอมมิวนิสต์ทางพรมแดน 19/08/2502
120099 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น เป็นอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรีย และประเทศยูโกสลาเวีย 19/08/2502
120100 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น ขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 11/08/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี