ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6004 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 120061 - 120080 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120061 หุ้นของ นายสุริยน โรวา ในบริษัทส่งเสียง จำกัด 02/09/2502
120062 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 02/09/2502
120063 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ 02/09/2502
120064 ก.ป.ภ. ขอเงินพิเศษบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการ 02/09/2502
120065 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ในระยะ 7 เดือน ของปี 2507 02/09/2502
120066 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 02/09/2502
120067 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 02/09/2502
120068 การขอจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ 02/09/2502
120069 การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 02/09/2502
120070 การยืมเงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 02/09/2502
120071 ร่างระเบียบองค์การแก้ว ว่าด้วยการฝากเงินไว้กับธนาคาร พ.ศ. 25.. 02/09/2502
120072 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 26/08/2502
120073 ร่างพระบัญญัติการขายยา พ.ศ. .... 26/08/2502
120074 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... 26/08/2502
120075 ขอต่ออายุสัญญากู้เงินจากธนาคารออมสิน 26/08/2502
120076 การให้เอกชนดำเนินการโรงงานสุราบางยี่ขัน 26/08/2502
120077 หลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน-ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรีขึ้นเป็นชั้นโทและชั้นโทขึ้นเป็นชั้นเอก ตามมาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 26/08/2502
120078 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริหาร (ADIMINISTRATIVE ASSISTANT) ในสำนักงานบริการกลาง ขององค์การ สปอ. 26/08/2502
120079 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 14 26/08/2502
120080 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 26/08/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี