ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6003 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 120041 - 120060 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120041 ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง คค 29/02/2543
120042 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถาบันการบินพลเรือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2539และ 2538 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คค 29/02/2543
120043 แต่งตั้งข้าราชการ (นายอำพล จินดาวัฒนะ) สธ 29/02/2543
120044 ข้าราชการตุลาการขออนุญาตเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ยธ / /2521
120045 การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางพยาบาลศาสตร์สามารถ นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือองค์การมหาชนเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน) ทม 29/02/2543
120046 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสมศักดิ์ เพียรสกุล) คค 29/02/2543
120047 ขออนุมัติดำเนินการโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน มท 29/02/2543
120048 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สว 29/02/2543
120049 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติเพิ่มเติม นร 29/02/2543
120050 ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน นร 29/02/2543
120051 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร นร 29/02/2543
120052 รายงานการตรวจสอบข้อมูลเครื่องฉายรังสีโคบอลต์ - 60 29/02/2543
120053 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมาน ง่วนสำอางค์) พณ 29/02/2543
120054 ขออนุมัติทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ปรับปรุงสถานที่ทำงานของกองปราบปราม) มท / /2535
120055 ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. .... ** / /2532
120056 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นร 29/02/2543
120057 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ มท 29/02/2543
120058 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/02/2543
120059 การแต่งตั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นร 29/02/2543
120060 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กค 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี