ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6003 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120041 - 120060 จากข้อมูลทั้งหมด 121328 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120041 ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร 15/12/2502
120042 ขออนุมัติหักเงินเดือนข้าราชการกลาโหมไว้เป็นเงินสะสม 15/12/2502
120043 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมชลประทานให้แก่วัด ร่างพระราชบัญญัติ โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ให้แก่กรมชลประทาน และร่างพระราชบัญญัติยกเลิก พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 15/12/2502
120044 หลักเกณฑ์การพิจารณาตั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 15/12/2502
120045 (1)ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (2)ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชกาตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 15/12/2502
120046 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง 15/12/2502
120047 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 15/12/2502
120048 หลักเกณฑ์การพิจารณาตั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 15/12/2502
120049 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 รวม 3 ฉบับ 08/12/2502
120050 สำเนาร่างสัญญาสั่งสร้างเรือสำรวจแผนที่ทางทะเลขนาด 800 ตัน 08/12/2502
120051 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 08/12/2502
120052 นายทองคำ ประจิตร ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 01/12/2502
120053 นายประมวล ไชยธวัช ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลมะเร็จ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 01/12/2502
120054 ขออนุมัติเพิกถอนการอนุญาตทำการไฟฟ้าของ นายสมเกียรติ น่าพินิจ และอนุญาตให้ นางดวงแข โชควาณิชย์ เป็นผู้รับอนุญาตแทน 01/12/2502
120055 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (กำหนดป่านาอิน-นายาง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวน) 01/12/2502
120056 (1)ประธานาธิบดีอินโดนีเซียอัญเชิญเสด็จประพาสสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (2)รัฐบาลพม่ากราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหภาพพม่า 01/12/2502
120057 การซ่อมแซมพระที่นั่งศิวาไลยมหาปราสาท 01/12/2502
120058 ขออนุมัติสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 01/12/2502
120059 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 01/12/2502
120060 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับสำนักงานพลังงาน 01/12/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี