ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6002 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 120021 - 120040 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120021 ค่าโดยสารของสมาชิกคุรุสภา 16/09/2502
120022 ข้าราชการไม่ร่วมมือและไม่ปฏิบัตามสั่งของรัฐบาล 16/09/2502
120023 การศึกษากับภาวะเศรษฐกิจ 16/09/2502
120024 การตั้งโรงงานทำน้ำตาลและโรงงานทอผ้า 16/09/2502
120025 ปีผู้ลี้ภัยโลก 16/09/2502
120026 การทำทางลากไม้ในป่า 16/09/2502
120027 การไม่ปฏิบัติงานซ้อนงาน (AVOIDANCE OF DUPLICATION) 16/09/2502
120028 การค้าทองคำ 16/09/2502
120029 เลื่อนกำหนดการยื่นบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนประจำปี 2502 09/09/2502
120030 ชาวต่างประเทศมาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 09/09/2502
120031 การเปลี่ยนสายส่งศักดิ์สูงจากเขื่อนภูมิพลมากรุงเทพ ฯ 09/09/2502
120032 บริษัท ปาซาเดนา อาวุธปืน ขอซื้ออาวุธและกระสุนเหลือใช้ 09/09/2502
120033 เลิกบริษัทจังหวัดนนทบุรี จำกัด 09/09/2502
120034 ยกเลิกการห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ 09/09/2502
120035 การยกเว้นภาษีอากรและภาษีศุลกากร ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. 2500 09/09/2502
120036 การขอพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์กลับคืนตามเดิม 09/09/2502
120037 สถานกงศุลใหญ่พม่าขอติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ 09/09/2502
120038 การจัดส่งชาวเวียดนามในประเทศไทยกลับประเทศเวียดนามเหนือ 09/09/2502
120039 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 14 09/09/2502
120040 ขอแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการว่าด้วยการสารนิเทศ วัฒนธรรมการศึกษาและกรรมกร ครั้งที่ 7 ขององค์การ สปอ. 09/09/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี