ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6001 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120001 - 120020 จากข้อมูลทั้งหมด 121139 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120001 กระทรวงทบวงกรมใช้เงินผิดระเบียบและกฎหมาย (***ยกเลิกโดย ว 16/36****) นร 14/10/2502
120002 การทำอนุสัญญาว่าด้วยการติดต่อและความคุ้มกันทางการทูต 14/10/2502
120003 การสนทนากับผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว 13/10/2502
120004 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25.. 13/10/2502
120005 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปทำงานในสำนักงานเลขาธิการอีคาเฟ่ 13/10/2502
120006 ให้ส่งคณะผู้แทนไปหาตลาดในต่างประเทศเพื่อส่งสินค้าไปขาย 13/10/2502
120007 การจัดส่งข้าราชการไปดูงานประกันสังคม ณ สหภาพพม่า 13/10/2502
120008 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กัมพูชาต่อคนไทย 13/10/2502
120009 การดำเนินกิจการกองอาสารักษาดินแดน 13/10/2502
120010 รัฐบาลเวียดนามเชิญกองทัพอากาศไทยไปร่วมฉลองวันชาติเวียดนาม 13/10/2502
120011 เจ้าหญิงอาเล็กซานดราแห่งเคนต์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอบใจรัฐบาล 13/10/2502
120012 การประชุมเกี่ยวกับเรื่องญวนอพยพ ฯ 08/10/2502
120013 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำรองกองเงินทุนระหว่างประเทศ 07/10/2502
120014 การแทรกซึมของผู้ฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 07/10/2502
120015 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 6 07/10/2502
120016 ขออนุมัติเลื่อนชั้นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 07/10/2502
120017 ร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร 07/10/2502
120018 การก่อสร้าง (เกี่ยวกับการให้ยกเลิกอภิสิทธิ์) 07/10/2502
120019 ชาวไทยใหญ่อพยพเข้ามาอยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 07/10/2502
120020 งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน 07/10/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี