ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5944 จากทั้งหมด 6053 หน้า แสดงรายการที่ 118861 - 118880 จากข้อมูลทั้งหมด 121057 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118861 แต่งตั้งกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ 20/12/2503
118862 การทำสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้โดยสารเครื่องบินของหน่วยการบินกรมชลประทาน 20/12/2503
118863 ให้หยุดราชการในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2504 หนึ่งวัน ** 20/12/2503
118864 การย้ายที่พักเป็ดไก่ห่านที่มีชีวิต 20/12/2503
118865 การระบุขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในคำสั่งและประกาศต่างๆ 13/12/2503
118866 การแลกเปลี่ยนหนังสือกับหอสมุดแห่งรัฐเลนิน ณ กรุงมอสโก 13/12/2503
118867 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 13/12/2503
118868 การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำรัฐฉาน 13/12/2503
118869 การแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสครบ100 ปี ของสนธิสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศไทยกับเนเธอร์แลนด์ 13/12/2503
118870 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอาชีพและวิชาชีพไว้สำหรับเฉพาะคนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 13/12/2503
118871 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 13/12/2503
118872 การแต่งตั้งผู้แทนมนตรี สปอ.สำหรับฝ่ายไทย 13/12/2503
118873 รายงานการเดินทางเยือนกัวลาลัมเปอร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 13/12/2503
118874 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายจรูญ พ. อิศรางกูร ณ อยุธยา เพื่อดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงต่างประเทศ) 13/12/2503
118875 ที่ดินเพื่อขยายกองตำรวจจราจร 13/12/2503
118876 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 13/12/2503
118877 กระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นภาษีโภคภัณฑ์การซื้อรถยนต์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ 13/12/2503
118878 เปลี่ยนแปลงพัดยศสมณศักดิ์ 13/12/2503
118879 บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จำกัด ขอซื้อที่ดิน 13/12/2503
118880 บริษัทปาซาเดนา อาวุธปืน ขอซื้ออาวุธปืนและกระสุนเหลือใช้ 13/12/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี