ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5920 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 118381 - 118392 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118381 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียบราษฎร มท 15/01/2501
118382 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2501 15/01/2501
118383 ขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 15/01/2501
118384 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกรมเสนาธิการกลาโหม กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 13/01/2501
118385 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มแทนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญ 13/01/2501
118386 ประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึก 13/01/2501
118387 แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/01/2501
118388 ตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 13/01/2501
118389 ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 13/01/2501
118390 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เป็นภัยและไม่เป็นธรรมแก่สังคม 13/01/2501
118391 (1)เขาพระวิหาร (2)ยุบรัฐสภากัมพูชา 13/01/2501
118392 การเวนคืนที่ดินของทางราชการ (เสนอหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ครม.พิจารณาให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆถือปฏิบัติต่อไป) 09/10/2500
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี