ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5920 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 118381 - 118400 จากข้อมูลทั้งหมด 120582 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118381 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก 20/12/2503
118382 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 20/12/2503
118383 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/12/2503
118384 การสนทนากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 20/12/2503
118385 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 20/12/2503
118386 แต่งตั้งกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ 20/12/2503
118387 การทำสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้โดยสารเครื่องบินของหน่วยการบินกรมชลประทาน 20/12/2503
118388 ให้หยุดราชการในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2504 หนึ่งวัน ** 20/12/2503
118389 การย้ายที่พักเป็ดไก่ห่านที่มีชีวิต 20/12/2503
118390 การระบุขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในคำสั่งและประกาศต่างๆ 13/12/2503
118391 การแลกเปลี่ยนหนังสือกับหอสมุดแห่งรัฐเลนิน ณ กรุงมอสโก 13/12/2503
118392 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 13/12/2503
118393 การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำรัฐฉาน 13/12/2503
118394 การแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสครบ100 ปี ของสนธิสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศไทยกับเนเธอร์แลนด์ 13/12/2503
118395 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอาชีพและวิชาชีพไว้สำหรับเฉพาะคนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 13/12/2503
118396 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 13/12/2503
118397 การแต่งตั้งผู้แทนมนตรี สปอ.สำหรับฝ่ายไทย 13/12/2503
118398 รายงานการเดินทางเยือนกัวลาลัมเปอร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 13/12/2503
118399 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายจรูญ พ. อิศรางกูร ณ อยุธยา เพื่อดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงต่างประเทศ) 13/12/2503
118400 ที่ดินเพื่อขยายกองตำรวจจราจร 13/12/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี