ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5904 จากทั้งหมด 5922 หน้า แสดงรายการที่ 118061 - 118080 จากข้อมูลทั้งหมด 118435 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118061 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
118062 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
118063 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
118064 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
118065 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
118066 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
118067 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
118068 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
118069 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
118070 ทุนสำรอง 18/02/2502
118071 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 18/02/2502
118072 การกำจัดสุนัขตามถนน 18/02/2502
118073 การย้ายโรงงานฟอกหนัง โรงเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร จากคลองเตย 18/02/2502
118074 ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว 16/01/2502
118075 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 06/12/2501
118076 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
118077 เสนอเพื่อขอรับอนุมัติ 29/11/2501
118078 การฝากเงินขององค์การรัฐบาล 24/11/2501
118079 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 22/11/2501
118080 ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย อก 20/11/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี