ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5901 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 118001 - 118020 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118001 การปูนบำเหน็จข้าราชการ 19/02/2501
118002 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 12/02/2501
118003 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแองการา 12/02/2501
118004 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 12/02/2501
118005 ข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมทางศุลกากร 05/02/2501
118006 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
118007 การพิจารณาตั้งกิ่งอำเภอภูกระดึง 05/02/2501
118008 การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยวิธีให้กู้เงินและเช่าซื้อเครื่องจักร 05/02/2501
118009 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 05/02/2501
118010 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 บังคับในเขตเทศบาล ทุกเทศบาลตลอดราชอาณาจักร พ.ศ. 2501 05/02/2501
118011 ขอเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนโรงงานกระสอบป่าน 05/02/2501
118012 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
118013 การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 05/02/2501
118014 การส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการ 05/02/2501
118015 ยกเว้นเงินอากรเครื่องจักรและวัสดุที่นำเข้ามาใช้กับโรงงานซึ่งได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 05/02/2501
118016 การประมูลเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการต้มกลั่นสุรา 03/02/2501
118017 ร่างกฎสำนักคณะรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 ว่าด้วยเครื่องแบบเดินทางสำหรับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 03/02/2501
118018 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25.. 03/02/2501
118019 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 03/02/2501
118020 กำหนดวันพุธเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ 03/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี