ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5890 จากทั้งหมด 6085 หน้า แสดงรายการที่ 117781 - 117800 จากข้อมูลทั้งหมด 121697 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117781 ข้อคิดเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเกี่ยวกับรายงานของ ดร. โฮเวอรด อาร.โบเวน 28/08/2505
117782 การต่ออายุความตกลงว่าด้วยการจัดส่งชาวเวียดนามกลับ 21/08/2505
117783 คำแปลศิลาจารึกปราสาทพระวิหาร 21/08/2505
117784 ขอความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าลงหนึ่งในสามสำหรับวัตถุดิบที่ผู้ได้รับการ ส่งเสริมนำเข้ามาจากต่างประเทศสำหรับประกอบอุตสาหกรรมผลิตปีบและถังน้ำมัน 21/08/2505
117785 บุหรี่ผสมเฮโรอีนระบาดในท้องตลาด 21/08/2505
117786 แต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการอำนวยการโรงงานเภสัชกรรมเพิ่มเติม 21/08/2505
117787 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายบุญชู เจนพนัส) 21/08/2505
117788 การจัดงานฉลองวัน สปอ. ปี พ.ศ. 2505 21/08/2505
117789 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เอกอัครราชทูตและอัครราชทูตญี่ปุ่น 21/08/2505
117790 ขอซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ใช้ในราชการกรมป่าไม้ 21/08/2505
117791 ขอผูกพันงบประมาณปี 2506 21/08/2505
117792 บันทึกสรุปการสนทนาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 21/08/2505
117793 การกำกัดการใช้สิทธิตามเสรีภาพที่ 5 ของบริษัทการบินต่างประเทศ 21/08/2505
117794 การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งสำเร็จอาชีวะศึกษา 21/08/2505
117795 การสร้างสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งที่สอง 21/08/2505
117796 ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 21/08/2505
117797 การจับกลุ่มในกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างปี พ.ศ. 2505 - 2507 21/08/2505
117798 การยุบเลิกวัดหนองระแวง 21/08/2505
117799 การอบรมแพทย์สำรองหรือผู้ช่วยแพทย์ 14/08/2505
117800 การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย 14/08/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี