ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5890 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117781 - 117800 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117781 การศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 20/05/2502
117782 ตำแหน่งพนักงานวิจัย (RESEARCH OFFICER) ในสำนักงานวิจัย องค์การ สปอ. 20/05/2502
117783 การศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 20/05/2502
117784 การส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด 20/05/2502
117785 การจัดส่งชาวญวนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 20/05/2502
117786 ขออนุมัติกู้เงินเพื่อพัฒนาการอุตสาหกรรมทำแก้ว 20/05/2502
117787 ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. .... (การกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ) 20/05/2502
117788 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 25.. 20/05/2502
117789 ขออนุมัติหลักการการเลื่อนชั้นราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบคัดเลือกเป็นชั้นโทและชั้นเอก ได้เป็นกรณีพิเศษ 13/05/2502
117790 การประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 และรายชื่อคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมประชุม 13/05/2502
117791 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2502 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2502 13/05/2502
117792 ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทหารยามฉุกเฉินของสหประชาชาติ 13/05/2502
117793 นโยบายทางการเมืองสำหรับพม่าและไทยใหญ่ 13/05/2502
117794 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น ขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 13/05/2502
117795 (1) การปรับปรุงธนาคารเกษตร จำกัด (2) ธนาคารเกษตร จำกัด 13/05/2502
117796 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. ....) และ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงิน เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 13/05/2502
117797 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรพร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 13/05/2502
117798 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/05/2502
117799 ร่างประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่องผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าที่ห้ามจำหน่ายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ประเภทและสมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรค 13/05/2502
117800 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนสำรองฝ่ายไทยในคณะกรรมการดำเนินงานประจำขององค์การ สปอ. 13/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี