ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5889 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 117761 - 117780 จากข้อมูลทั้งหมด 121704 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117761 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 30/10/2505
117762 โครงการท่าเรือปัตตานี 30/10/2505
117763 ข้าราชการอำเภอเมืองสมุทรสาครไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรและประพฤติตนไม่เหมาะสม 30/10/2505
117764 โรงน้ำแข็งศุภกิจ 30/10/2505
117765 ขอความกรุณาจัดหาที่ดินเพื่อจัดสร้างที่พักให้แก่เด็กกำพร้าและโครงการอื่น ๆ 30/10/2505
117766 เงินกู้จากธนาคารโลกสำหรับโครงการแก่งกระจาน และโครงการคันนาคูน้ำ 30/10/2505
117767 การทำความตกลงการค้ากับโซเวียตและออสเตรีย 30/10/2505
117768 ขออนุมัติจัดตั้งบรรษัทวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยและขอเงินทุนพิเศษสหประชาชาติ 30/10/2505
117769 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในจังหวัดชายแดน 30/10/2505
117770 การประชุมของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 30/10/2505
117771 การพัฒนาอาชีพ 30/10/2505
117772 (1) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 30/10/2505
117773 เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินฝากในบัญชีเงินเยนพิเศษ 30/10/2505
117774 ขอใช้สถานที่ ส.ป.อ. เป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 30/10/2505
117775 การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ 24/10/2505
117776 เจ้าหญิง BEATRIX มกุฏราชกุมารีเนเธอร์แลนด์จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ 24/10/2505
117777 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 24/10/2505
117778 แต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ 16/10/2505
117779 การพิจารณาส่งคนต่างด้าวที่รอการเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักร 16/10/2505
117780 แต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 16/10/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี