ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5889 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117761 - 117780 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117761 ขออนุมัติการไฟฟ้าตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 07/02/2504
117762 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะผู้แทนไทยในการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการทำแผนที่สำหรับเอเซียและตะวันออกไกล 07/02/2504
117763 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขง สมัยที่ 12 07/02/2504
117764 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานสร้างห้องเย็นที่จังหวัดชุมพร 07/02/2504
117765 การของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ 07/02/2504
117766 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายกิจจำนง วัฒนจินดา) 07/02/2504
117767 ขออนุมัติอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษและเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 07/02/2504
117768 องค์การอาหารและเกษตรขอให้บริจาคข้าวเพื่อบรรเทาความอดอยากแก่ชาวคองโก 07/02/2504
117769 การประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี2503 31/01/2504
117770 หน่วยสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 2504 31/01/2504
117771 ร่างพระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน พ.ศ. 2475 ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทน พ.ศ. .... 31/01/2504
117772 แต่งตั้งคณะกรรมการการบินพลเรือน 31/01/2504
117773 โอนนาวาอากาศโท สนั่น สังขจันทร์มาสำนักนายกรัฐมนตรี 24/01/2504
117774 บทความจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 24/01/2504
117775 ขออนุมัติโอนสัมปทานการไฟฟ้าอำเภอพะเยา 24/01/2504
117776 ร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 24/01/2504
117777 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503 24/01/2504
117778 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 24/01/2504
117779 รัฐบาลเนเทอร์แลนด์ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายอัลเบรซท์เฟราดอริก คาลคูน เป็นเอกอัครราชฑูต ประจำประเทศไทย 24/01/2504
117780 การพิจารณาสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในต่างจังหวัด 24/01/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี