ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5888 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117741 - 117760 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117741 ระดับความช่วยเหลือซึ่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดสรรให้แก่ประเทศไทย สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2504 14/02/2504
117742 ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2503 14/02/2504
117743 ขออนุมัติจ้างข้าราชการพลเรือนวิสามัญชาวต่างประเทศ (Mr.D.A. Law ton) 14/02/2504
117744 ที่ดินเพื่อขยายกองตำรวจจราจร 14/02/2504
117745 การให้ข้าราชการลาเข้าศึกษาในสถานศึกษาโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างการศึกษา 14/02/2504
117746 การสำรวจและทำเหมืองแร่เหล็ก 07/02/2504
117747 การปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการวิสามัญมีสัญญาจัางกรมการข้าว 07/02/2504
117748 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณากักคุมตัวและควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ(พระยาโกมารกุลมนตรี ประธาน ก.ท.ส. ถึงแก่อนิจกรรม) 07/02/2504
117749 ขออนุมัติการจำหน่ายยุทธภัณฑ์ 07/02/2504
117750 การดำเนินงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติในรอบปี 2504 07/02/2504
117751 ขอเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแสวง เปี่ยมศรี) 07/02/2504
117752 บทความในนิตยสารนิวส์วีครายสัปดาห์ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2504 07/02/2504
117753 บันทึกการสนทนากับนายคองต์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติฝรั่งเศส และนายราฟาเอล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอิสเรล 07/02/2504
117754 คณะฑูตการค้าอังกฤษจะมาเยือนประเทศไทย 07/02/2504
117755 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 07/02/2504
117756 การขยายกิจการของโรงงานทอผ้าและปั่นด้ายที่จังหวัดพิษณุโลก 07/02/2504
117757 งานเฉลิมฉลองคณะลูกเสือไทยครบ 50 ปี 07/02/2504
117758 อินโดนีเซียประสบอุทกภัย *** 07/02/2504
117759 คณะทูตการค้าพิเศษของสหภาพอัฟริกาใต้จะเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย 07/02/2504
117760 เชิญให้เข้าร่วมในการประกวดเกี่ยวกับพระคัมภีร์โกหร่าน 07/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี