ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5888 จากทั้งหมด 6085 หน้า แสดงรายการที่ 117741 - 117760 จากข้อมูลทั้งหมด 121700 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117741 การดำเนินการตามโครงการโทรคมนาคม 06/11/2505
117742 การโอนเงินงบประมาณให้เทศบาล 06/11/2505
117743 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 06/11/2505
117744 ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06/11/2505
117745 รายงานคณะผู้แทนไทยในการประชุมกรรมการว่าด้วยสถาบันพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ที่กรุงเทพฯ 06/11/2505
117746 โครงการรวมรถประจำทาง ในพระนครธนบุรี 06/11/2505
117747 ญี่ปุ่นเชิญให้กรมศิลปากรจัดส่งนาฎศิลป์ไทยไปแสดงในงานกุศล 06/11/2505
117748 คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ 06/11/2505
117749 ขออนุมัติถือจ่ายเงินราชการลับ 06/11/2505
117750 บ่อนการพนันอิทธิพลในบ้านอัยการ 31/10/2505
117751 รัฐต้องเสียรายได้เกี่ยวกับบริษัทสุราตะวันออก จำกัด 30/10/2505
117752 การปรับปรุงถนนพระราม 4 (หัวลำโพง - คลองเตย) 30/10/2505
117753 การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การ สปอ. 30/10/2505
117754 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี พ.ศ. .... 30/10/2505
117755 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไนจีเรีย 30/10/2505
117756 ม้าเทียมราชรถ 30/10/2505
117757 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 30/10/2505
117758 โครงการท่าเรือปัตตานี 30/10/2505
117759 ข้าราชการอำเภอเมืองสมุทรสาครไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรและประพฤติตนไม่เหมาะสม 30/10/2505
117760 โรงน้ำแข็งศุภกิจ 30/10/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี