ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5888 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 117741 - 117760 จากข้อมูลทั้งหมด 118018 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117741 การจัดตั้งสถานกงสุลประจำรัฐฉาน 10/09/2501
117742 ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 25.. และร่างกฏกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (การยกเลิกควบคุมโภคภัณฑ์) 10/09/2501
117743 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (การสำรวจเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลก) 10/09/2501
117744 การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องบินแบบซุเปอร์คอรสเตลเลชั่น 10/09/2501
117745 ขออนุมัติขายเครื่องบินสุเปอร์ ยี จำนวน 3 เครื่อง 10/09/2501
117746 นโยบายการตั้งรายจ่ายในงบประมาณประจำปี 2502 กค 08/09/2501
117747 ร่างพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08/09/2501
117748 การส่งรายงานแสดงยอดเงิน รับ - จ่าย และคงเหลือของเงินกู้สวัสดิการ 03/09/2501
117749 ขอเก็บพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการ 03/09/2501
117750 ขอปรับอัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.กอง สปอ. 03/09/2501
117751 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 03/09/2501
117752 เงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็ก 03/09/2501
117753 อัตราอากรสลักเกลียวต่อราง 01/09/2501
117754 ฐานะของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 01/09/2501
117755 ประมวลความต้องการของจังหวัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอของสมาชิกพรรคชาติสังคม 01/09/2501
117756 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติซื้อเครื่องบิน ดี.ซี.3 01/09/2501
117757 แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี 01/09/2501
117758 พระราชบัญญติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/09/2501
117759 การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 27/08/2501
117760 การนำเงินเลื่อนขั้นของแผนกอื่นมาเลื่อนอันดับ 27/08/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี