ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5887 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 117721 - 117740 จากข้อมูลทั้งหมด 119611 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117721 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 19/07/2503
117722 ขอต่ออายุสัญญาเงินกู้เพื่อสถานธนานุเคราะห์ 19/07/2503
117723 สำนักเลขาธิการอีคาเฟ่ขอตัวข้าราชการไปปฏิบัติงาน 19/07/2503
117724 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางโทรคมนาคม 19/07/2503
117725 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและสังคายนาประมวลรัษฎากร 19/07/2503
117726 การขุดลอกสันดอนที่ปากแม่น้ำตาปีและการปรับปรุงท่าเรือปัตตานี 19/07/2503
117727 โครงการจัดตั้งศูนย์การประมวลและเผยแพร่เอกสารและสถาบันวิจัย 19/07/2503
117728 การปรับปรุงกิจการไฟฟ้า อำเภอกิ่งอำเภอ และสุขาภิบาลจำนวน 225 แห่ง 19/07/2503
117729 แต่งตั้งกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 19/07/2503
117730 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่2) พ.ศ. .... 19/07/2503
117731 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ข้าวปลูกช่วยเหลือชาวนา 19/07/2503
117732 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 19/07/2503
117733 การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ 19/07/2503
117734 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 12/07/2503
117735 ขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ.กัวลาลัมเปอร์ และร่วมในพิธีฉลองการยกเลิกกฏภาวะฉุกเฉินในสหพันธ์มลายา 12/07/2503
117736 เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 12/07/2503
117737 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษตำแหน่งรองเลขาธิการ กพ. (นายสุมน รัชไชยบุญ) 12/07/2503
117738 ขออนุมัติซื้อที่ดินของเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ 12/07/2503
117739 โครงการสร้างโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12/07/2503
117740 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 12/07/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี