ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5887 จากทั้งหมด 6006 หน้า แสดงรายการที่ 117721 - 117740 จากข้อมูลทั้งหมด 120112 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117721 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษลงเป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว (นายจำลอง หะรินสุต) 21/02/2504
117722 การจ้างนายแซมมวล คัลเลอร์ ต่ออีก 3 เดือน 21/02/2504
117723 การแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งโดยรถประจำทาง 21/02/2504
117724 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 21/02/2504
117725 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พรบ.ประกันสังคมเพิ่มเติม 21/02/2504
117726 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารในสำนักงานบริหารกลางขององค์การ สปอ 21/02/2504
117727 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. . 21/02/2504
117728 การเสียภาษีอากรของบริษัทบราวน์ รูท เอส.เอ แอนด์ ยูตาห์คอนสตรัคชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ค 21/02/2504
117729 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. .... 21/02/2504
117730 ปอภาคอีสานขึ้นราคา 21/02/2504
117731 ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/02/2504
117732 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 21/02/2504
117733 การป้องกันอาชญากรรมในระยะแรกและในระยะหลัง 21/02/2504
117734 ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. .... 21/02/2504
117735 การเจรจาเกี่ยวกับปัญหาเงินเยนพิเศษ 21/02/2504
117736 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายจักรพิชัย รณรงค์สงคราม) 21/02/2504
117737 ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 21/02/2504
117738 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมาลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/02/2504
117739 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ ในต่างประเทศ 21/02/2504
117740 โครงการสำรวจและรักษาคนไข้วัณโรคร่วมกับสหประชาชาติ 21/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี