ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5886 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117701 - 117720 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117701 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ ในต่างประเทศ 21/02/2504
117702 โครงการสำรวจและรักษาคนไข้วัณโรคร่วมกับสหประชาชาติ 21/02/2504
117703 การปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ (ตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์) 21/02/2504
117704 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องขีดไฟ พ.ศ. 25.. 21/02/2504
117705 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานบริการทางการแพทย์ประกันสังคม 21/02/2504
117706 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายกำแหง พลางกูร) นร 21/02/2504
117707 ร่างพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ ..... 21/02/2504
117708 การปรับปรุงการปกครอง 21/02/2504
117709 โครงการเผาถ่าน 21/02/2504
117710 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 21/02/2504
117711 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายพงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสก) 14/02/2504
117712 บริษัทเชลล์ขอสำรวจแหล่งน้ำมัน 14/02/2504
117713 ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ..... มท 14/02/2504
117714 การออกพันธบัตรเงินกู้ของเทศบาลนครกรุงเทพ 14/02/2504
117715 การส่งเสริมการปลูกปอ 14/02/2504
117716 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 14/02/2504
117717 ร่างพระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. .... 14/02/2504
117718 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่..) พ.ศ .... 14/02/2504
117719 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท) 14/02/2504
117720 นายวิญญู อังคณารักษ์ข้าราชการกรมมหาดไทยเสนอข้อคิดเห็นจากการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 14/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี