ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5886 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 117701 - 117720 จากข้อมูลทั้งหมด 121833 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117701 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 26/12/2505
117702 การปรับปรุงกิจการสถิติของประเทศไทย 26/12/2505
117703 แต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ** 26/12/2505
117704 การรับจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติ 26/12/2505
117705 องค์การอเมริกันฟิลด์เซอร์วิสให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย 26/12/2505
117706 การติดตั้งลิฟท์และเครื่องปรับอากาศที่ตึกกรมประชาสัมพันธ์ 26/12/2505
117707 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. .... 26/12/2505
117708 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 26/12/2505
117709 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 19 26/12/2505
117710 ตู้เพลงตามร้านกาแฟและที่สาธารณะ 26/12/2505
117711 การพิจารณาป้องกันผลร้ายของสิ่งยั่วยุให้เยาวชนวัยรุ่นขาดระเบียบวินัย 26/12/2505
117712 ความคิดริเริ่มเรื่องเพิ่มภาษีโรงเรือนเพื่อช่วยการศึกษา 26/12/2505
117713 การลงทุนสร้างอาคารสงเคราะห์ที่ถนนดินแดง 26/12/2505
117714 การอนุญาตให้ตั้งโรงงานทำยางมะตอย 26/12/2505
117715 การอพยพประชากรครอบครัวทหารรวมทั้งหน่วยราชการพลเรือนออกจากพื้นที่การรบ 25/12/2505
117716 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยอันตรายจากแก๊สท่อไอเสียรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นและโรงงาน 25/12/2505
117717 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 25/12/2505
117718 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 25/12/2505
117719 ร่างพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25/12/2505
117720 ขอตั้งด่านศุลกากรเชียงดาวและด่านศุลกากรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายด่านพรมแดนหนองเม๊ก จังหวัดอุบลราชธานี 25/12/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี