ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5885 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117681 - 117700 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117681 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน 19/03/2501
117682 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง กค 19/03/2501
117683 การควบคุมองค์การของรัฐบาล และบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% กค 19/03/2501
117684 การจ่ายเงินของบริษัทและองค์การรัฐบาล กค 19/03/2501
117685 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 19/03/2501
117686 สันนิบาตช่วยป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 12/03/2501
117687 บริษัทขนส่ง จำกัด 12/03/2501
117688 องค์การอุตสาหกรรมเพื่อการสหกรณ์ 12/03/2501
117689 กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 12/03/2501
117690 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 12/03/2501
117691 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอตั้งโรงกลั่นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 12/03/2501
117692 การปรับปรุงกรรมการบริหารงานของการไฟฟ้ากรุงเทพ ฯ 12/03/2501
117693 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่โรงเรียนอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กค 12/03/2501
117694 แต่งตั้งประธานกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 03/03/2501
117695 การเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 26/02/2501
117696 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร 26/02/2501
117697 เงินเหลือจ่ายข้ามปี กค 26/02/2501
117698 อำนาจการงดปรับหรือลดค่าปรับแก่ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างฯ กห 26/02/2501
117699 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 19/02/2501
117700 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี