ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5885 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117681 - 117700 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117681 ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนสภาพป่าคุ้มครอง บางส่วนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 21/02/2504
117682 อนุสัญญาลิขสิทธิสากล ฉบับเจนีวา ค.ศ.1952 21/02/2504
117683 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษลงเป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว (นายจำลอง หะรินสุต) 21/02/2504
117684 การจ้างนายแซมมวล คัลเลอร์ ต่ออีก 3 เดือน 21/02/2504
117685 การแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งโดยรถประจำทาง 21/02/2504
117686 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 21/02/2504
117687 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พรบ.ประกันสังคมเพิ่มเติม 21/02/2504
117688 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารในสำนักงานบริหารกลางขององค์การ สปอ 21/02/2504
117689 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. . 21/02/2504
117690 การเสียภาษีอากรของบริษัทบราวน์ รูท เอส.เอ แอนด์ ยูตาห์คอนสตรัคชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ค 21/02/2504
117691 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. .... 21/02/2504
117692 ปอภาคอีสานขึ้นราคา 21/02/2504
117693 ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/02/2504
117694 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 21/02/2504
117695 การป้องกันอาชญากรรมในระยะแรกและในระยะหลัง 21/02/2504
117696 ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. .... 21/02/2504
117697 การเจรจาเกี่ยวกับปัญหาเงินเยนพิเศษ 21/02/2504
117698 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายจักรพิชัย รณรงค์สงคราม) 21/02/2504
117699 ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 21/02/2504
117700 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมาลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี