ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5884 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 117661 - 117680 จากข้อมูลทั้งหมด 119611 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117661 ขออนุมัติข้าราชการพลเรือนวิสามัญชาวต่างประเทศ 02/08/2503
117662 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 02/08/2503
117663 ข้อเสนอและเงื่อนไขของอินเดียในการซื้อข้าวไทย 02/08/2503
117664 การแก้ไขความตกลงลงฟุลไบรท์ 02/08/2503
117665 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ 02/08/2503
117666 กัมพูชาขอความช่วยเหลือทางอาวุธยุทธภัณฑ์เพิ่มเติมจากสหรัฐฯ 02/08/2503
117667 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 02/08/2503
117668 ขออนุมัติยุบอัตราชั้นพิเศษเป็นชั้นเอกชั่วคราว (เพื่อรับโอน นายกสิน สุวคะพันธ์) 02/08/2503
117669 การจัดทำสำมะโนประชากร พ.ศ.2503 02/08/2503
117670 เงินก่อสร้างที่ทำการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 02/08/2503
117671 ชาวไทยมลายา 02/08/2503
117672 ขอเลื่อนเงินเดือน นายสงวน ปิ่นเพ็ชร เป็นกรณีพิเศษ 02/08/2503
117673 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน 02/08/2503
117674 พระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศอังกฤษ 02/08/2503
117675 ขออนุมัติ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเพราะเหตุปฎิบัติหน้าที่ราชการ 02/08/2503
117676 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 02/08/2503
117677 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่(พ.ศ.)ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการพ.ศ.2497 02/08/2503
117678 ขออนุมัติตัดบัญชีเงินแผนกศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีที่ขาดบัญชีเป็นสูญ 02/08/2503
117679 สภากาชาดไทยขอเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่งหน่วยรักษาพยาบาลไปช่วยประเทศสาธารณรัฐคองโก 02/08/2503
117680 การแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ 02/08/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี