ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5884 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 117661 - 117680 จากข้อมูลทั้งหมด 118050 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117661 รัฐบาลนอรเวย์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เมอสิเออร์ ดิทเลฟ คนุดเสน เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไทย 25/02/2502
117662 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 3 อัตรา 25/02/2502
117663 การคุมขังคนอันธพาล 25/02/2502
117664 มอบหมายให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
117665 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
117666 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
117667 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
117668 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
117669 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
117670 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
117671 การอพยพชาวญวน 18/02/2502
117672 ยกเลิกการสั่งเครื่องโทรทัศน์และการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุ 18/02/2502
117673 การจัดทำสถิติการปฏิบัติราชการ 18/02/2502
117674 การปรับปรุงสำนักนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
117675 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/02/2502
117676 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
117677 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
117678 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
117679 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
117680 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี