ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5884 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 117661 - 117680 จากข้อมูลทั้งหมด 121133 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117661 ร.ท. ชลอ มีชูอรรถ ขอสัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่เหล็กในท้องที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี 10/04/2505
117662 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. 2493 10/04/2505
117663 ขอให้งดค่าปรับตามสัญญา 10/04/2505
117664 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนป่าคุ้มครองดงหนองขุ่น - ดงหนองไฮ จังหวัดอุดรธานีออกบางส่วน) 10/04/2505
117665 การช่วยเหลือทหารผ่านศึกไปประกอบอาชีพในจังหวัดภาคใต้ 10/04/2505
117666 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ อุตสาหกรรม 10/04/2505
117667 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนป่าคุ้มครองเหรียงห้อง จังหวัดตรัง ออกบางส่วน) 10/04/2505
117668 การขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายปี 2506 10/04/2505
117669 การจัดตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ 10/04/2505
117670 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) 10/04/2505
117671 ขอนุมัติจำหน่ายเครื่องยนต์ของเครื่องบินออกจากบัญชีเป็นสูญโดยวิธีทำลายซาก 10/04/2505
117672 งานพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร 06/04/2505
117673 แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ 03/04/2505
117674 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแพทย์ ศรีรัตน์ บุญเฉลียว) 03/04/2505
117675 รายงานการประชุมคณะผู้แทนมนตรี สปอ. 03/04/2505
117676 การโอนกรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพเรือ 03/04/2505
117677 การเข้าร่วมสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเซียและโอเชียนเนีย 03/04/2505
117678 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายทำนอง สิงคาลวนิช) 03/04/2505
117679 ขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าแผนกวิชา 03/04/2505
117680 เอกสารชี้ชวนการลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ 03/04/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี