ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5882 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117621 - 117640 จากข้อมูลทั้งหมด 120582 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117621 ขอผูกพันงบประมาณปี 2505 (ค่าใช่จ่ายในการดัดแปลงต่อเติมอาคารกองบังคับการสันติบาล กรมตำรวจ) 29/08/2504
117622 การผูกพันงบประมาณ ปี 2505 (ค่าสร้างสะพานเบลีย์ ข้ามแม่น้ำวัง) 29/08/2504
117623 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอน้ำพอง อำเภอภูเวียง กิ่งอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี 29/08/2504
117624 ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม 29/08/2504
117625 การขอเงินราชการลับ เพื่อใช้ในราชการกรมป่าไม้ 29/08/2504
117626 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิประโยชน์ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2503 29/08/2504
117627 กรมตำรวจขอซื้ออาวุธปืน และผูกพันงบประมาณ 29/08/2504
117628 การยกฐานะสถานอัครราชทูตไทยและลังกาขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 29/08/2504
117629 การประชุมขั้นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ 29/08/2504
117630 ขอแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการว่าด้วยการสารนิเทศ วัฒนธรรม การศึกษา และกรรมกร ครั้งที่ 9 ขององค์การสปอ. 29/08/2504
117631 ไปราชการต่างประเทศ 22/08/2504
117632 การแบ่งค่าใช้จ่ายในการประชุม 41 ประเทศ ณ กรุงเจนีวา 22/08/2504
117633 ขออนุมัติขายเครื่องบิน ดี.ซี.4 ของบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 22/08/2504
117634 การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 22/08/2504
117635 ร่างพระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 22/08/2504
117636 การจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์หน่วยราชการ 22/08/2504
117637 เงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักเพิ่มเติมของพันโทบำรุง ปัญจบวัตรและร้อยเอกบุญเสริม ทิพยทัศน์ 22/08/2504
117638 ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้อ่านให้คณะรัฐมนตรีฟัง และเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ(การสนทนากับอุปทูตบราซิล) 22/08/2504
117639 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 22/08/2504
117640 เฮโรอีนและมอร์ฟีนในประเทศไทย 22/08/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี