ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5882 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 117621 - 117640 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117621 ไข่เป็ดราคาสูง 18/03/2502
117622 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมูจำกัดสินใช้ 18/03/2502
117623 ฐานะของธนาคารเกษตร 18/03/2502
117624 ภาษีการค้าของผู้เลี้ยงไก่ 18/03/2502
117625 คนไทยถูกทหารพม่าฆ่า 18/03/2502
117626 เทศบาลจะไล่ผู้เลี้ยงไก่ไปอยู่นอกเขตเทศบาล 18/03/2502
117627 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง พ.ศ.2502 12/03/2502
117628 (1) งบประมาณสำนักพระราชวัง (2) การขอโอนข้าราชการไปรับราชการในราชสำนัก 11/03/2502
117629 ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องการใช้และรักษารถยนต์นั่ง พ.ศ. 2501 11/03/2502
117630 ขอแต่งตั้งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการในกรมทางหลวงแผ่นดิน 11/03/2502
117631 ขอความเป็นธรรมในการการขอเช่าช่วงเหมืองแร่ดีบุกจากกรมโลหกิจ 11/03/2502
117632 ขออนุมัติยุบอัตราข้าราชการพลเรือน ชั้นพิเศษเป็นชั้นเอก 11/03/2502
117633 การจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์ขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น 11/03/2502
117634 แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและกรุงบอนน์ 11/03/2502
117635 พระเมรุสมเด็จพระสังฆราช 11/03/2502
117636 การจัดส่งชาวญวนอพยพกลับประเทศเวียดมินห์ 11/03/2502
117637 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25.. 11/03/2502
117638 งานฉลองพุทธชยันตี ณ ประเทศญี่ปุ่น 11/03/2502
117639 บำนาญของ นายพิชาญ บุลยง 04/03/2502
117640 เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี