ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5882 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 117621 - 117640 จากข้อมูลทั้งหมด 119611 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117621 การเรียกชื่อส่วนราชการในภูมิภาค 16/08/2503
117622 การจัดที่ดินให้เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 16/08/2503
117623 ปัญหาเงินเยนพิเศษ 16/08/2503
117624 การปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ 16/08/2503
117625 การประชุมระหว่าประเทศชั้นผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มในเรื่องเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต 16/08/2503
117626 การสร้างศาลาไทยในต่างประเทศ 16/08/2503
117627 ข้อคิดเห็นเรื่องเด็กเร่ร่อน 16/08/2503
117628 รายงานการประชุม ก.ส.อ. ครั้งที่ 10/2503 09/08/2503
117629 สินค้าที่นำเข้าในนามก.ศ.ว.และนำเข้าโดยเอกสิทธิทางการฑูตโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า 09/08/2503
117630 การสนทนากับนายคีนีย์แห่งกองทุนเด็ก UNICEF เรื่อง พิจารณาศึกษาความต้องการของเด็ก 09/08/2503
117631 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ 09/08/2503
117632 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2497 พ.ศ. .... 09/08/2503
117633 ร่างพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. .... 09/08/2503
117634 ข่าวหนังสือพิมพ์กัมพูชา จับสายลับของนายซอน งอกทัน ที่ไปจากประเทศไทยได้ 09/08/2503
117635 การปลดปล่อยบุคคลอันธพาลรุ่นแรก 09/08/2503
117636 การแต่งตั้งกรรมการมาตรฐานสินค้า 09/08/2503
117637 การจัดงานฉลองวันสหประชาชาติปี พ.ศ.2503 09/08/2503
117638 การต่ออายุสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด และบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 09/08/2503
117639 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ.(ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....) 09/08/2503
117640 ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478) (ขอกำหนดเครื่องแบบพิเศษของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืช) 09/08/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี