ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5881 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 117601 - 117620 จากข้อมูลทั้งหมด 121704 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117601 ระเบียบการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลการจับยาเสพติดให้โทษและกัญชา พ.ศ. .... 25/12/2505
117602 รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสร้างท่าเรือศรีราชา สร 25/12/2505
117603 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษเพื่อรับโอนข้าราชการ และขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 25/12/2505
117604 (1) ส่งคณะกรรมการทำการวิจัยเกี่ยวกับการค้าสัตว์ (2) เลิกการรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกและไข่กับต่างประเทศ 25/12/2505
117605 การโอนกิจการไฟฟ้า อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง 25/12/2505
117606 การทำอนุสัญญาเรื่องการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับญี่ปุ่น ** 25/12/2505
117607 อัตราเงินเดือนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 25/12/2505
117608 ธนาคารในสหพันธ์รัฐมลายูขอเปิดสาขา 25/12/2505
117609 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของนายปฐม คชเสนี และนายกี่ กีรติวิทโยฬาร 25/12/2505
117610 การขอโอน นาวาเอก พิสิทธิ์ สุทธิอารมณ์ ข้าราชการทหารมารับราชการทางมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ 25/12/2505
117611 ของดเว้นการเสียอากรขาเข้าสำหรับส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในกิจการ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ชุดแรก) 25/12/2505
117612 งบลงทุนประจำปี 2506 ของโรงงานยาสูบ 25/12/2505
117613 การร่วมมือทางการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐจีน 25/12/2505
117614 ให้หยุดราชการในวันขึ้นปีใหม่ขึ้นอีก 1 วัน 25/12/2505
117615 ขออนุมัติเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและดูงาน 12/12/2505
117616 การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ไทย เรื่อง "จ้าวถิ่น" 11/12/2505
117617 ตราไปรษณียากรชุดแมวไทย 11/12/2505
117618 การแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและแต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมายในคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติม 11/12/2505
117619 ขอผูกพันงบประมาณ ปี 2507 11/12/2505
117620 ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ พ.ศ. .... 11/12/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี