ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5881 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 117601 - 117620 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117601 การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 14/03/2504
117602 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขออนุมัติซื้อพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาล 14/03/2504
117603 การนับเวลาราชการของข้าราชการวิสามัญที่ตัดอัตราไปตั้งจ่ายจากงบประมาณค่าใช้สอย 14/03/2504
117604 (1)คณะทูตการค้าพิเศษของสหภาพอาฟริกาใต้จะเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย (2)การมาเยือนประเทศไทยของคณะฑูตการค้าสหภาพอาฟริกาใต้ 14/03/2504
117605 การประชุมพัฒนาการท้องถิ่นขององค์การ สปอ. 14/03/2504
117606 รัฐบาลสิงคโปร์เชิญไปในงานแสดงทางอากาศนานาชาติ 14/03/2504
117607 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 14/03/2504
117608 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504 14/03/2504
117609 ขอตัดบัญชีเป็นสูญในกรณีเงินค่าข้าวเสื่อมคุณภาพ ของจังหวัดปัตตานี 14/03/2504
117610 ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.... ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 14/03/2504
117611 ข้อเสนอเพื่อการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรรมเขตร้อนและเขตอบอุ่นภายใต้องค์การ สปอ. 14/03/2504
117612 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษเป็นอัตราวิสามัญชั่วคราวในกรมวิทยาศาสตร์ (นายเชียด อภัยวงศ์) 14/03/2504
117613 การปรับปรุงการประปากรุงเทพ 14/03/2504
117614 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่76 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทรศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนสภาพป่าคุ้มครองดงธรรมชาติ จังหวัดตราด) 14/03/2504
117615 คณะกรรมการควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน 14/03/2504
117616 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 14/03/2504
117617 ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างที่ละทิ้งงาน 14/03/2504
117618 การแต่งตั้งกงสุลไทยกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 14/03/2504
117619 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติซื้อเครื่องบินแบบ ดี.ซี.3 หนึ่งเครื่อง 14/03/2504
117620 ส่วนลดในการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ 14/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี