ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5881 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 117601 - 117620 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117601 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตนอรเวย์ เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง 19/03/2502
117602 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 25.. 19/03/2502
117603 การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากชายแดนไทย - พม่า 19/03/2502
117604 รัฐบาลลาวขอเจรจาทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้ท่าเทียบแพขนานยนตร์หนองคาย - ท่าเดื่อ 19/03/2502
117605 ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25.. 19/03/2502
117606 ขอผ่อนผันให้โรงงานขององค์การฟอกหนังยังไม่ต้องเลิกกิจการหรือย้ายไปตามคำสั่งของเทศบาล นครกรุงเทพ 19/03/2502
117607 ร่างพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/03/2502
117608 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
117609 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 19/03/2502
117610 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
117611 ความตกลงทางศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 19/03/2502
117612 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 19/03/2502
117613 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับยุทธภัณฑ์ทางฝ่ายตำรวจ 19/03/2502
117614 ร่างพระราชกฤษฏีกาตั้งอำเภออุ้มผาง พ.ศ. .... (ยกฐานะกิ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตากขึ้นเป็นอำเภอ ) 19/03/2502
117615 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดในฤดูร้อน 19/03/2502
117616 ระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 19/03/2502
117617 การส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 18/03/2502
117618 ขอให้พิจารณาการประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวแก่การเลี้ยงไก่ 18/03/2502
117619 ขออนุมัติฟ้องบริษัทนวลจันทร์ จำกัด และธนาคารแห่งเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำกัด 18/03/2502
117620 กลุ่มมุนโยส (การพัฒนาฝ้ายและอุตสาหกรรมทอผ้าในประเทศไทย) 18/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี