ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5830 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 116581 - 116600 จากข้อมูลทั้งหมด 118049 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116581 ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่2) พ.ศ.... 12/04/2503
116582 ผู้แทนบริษัทฟูจิคาฯและคอมเมนตรี อิวแซล ขอทำข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาฯให้ธนาคารเกษตร จำกัดเป็นผู้รับการชำระเงินแทนบริษัทฯ 12/04/2503
116583 ฟิลิปปินส์เชิญไทยเข้าเป็นสมาชิก EROPA 12/04/2503
116584 ร่างระเบียบการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการพลเรือนและตุลาการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ พ.ศ... 12/04/2503
116585 การค้ำประกันการลงทุนในประเทศไทยของชาวอเมริกัน 12/04/2503
116586 เจ้าหน้าที่สถานทูตยื่นซองประกวดราคาขายของให้แก่ทางราชการ 12/04/2503
116587 ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2503 12/04/2503
116588 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแจ้ง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2509 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2503 12/04/2503
116589 การพิจารณายกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ 12/04/2503
116590 (1)ขอซื้อทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (2)ข้อเสนอซื้อสำนักงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 12/04/2503
116591 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2503และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2503 12/04/2503
116592 บัญชีรายการยุทธภัณฑ์เพื่อการยกเว้นและผ่อนผันอากรศุลกากร 12/04/2503
116593 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 12/04/2503
116594 เงินอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ 05/04/2503
116595 ผลการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑล 05/04/2503
116596 ค่าใช้จ่ายในการจัดชาวเวียดนามกลับ 05/04/2503
116597 โครงการรับโอนโทรศัพท์หัวเมืองขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจากกรมไปรษณีย์โทรเลข 05/04/2503
116598 เบี้ยประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาพิจารณาปรับปรุงการปกครอง 05/04/2503
116599 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 05/04/2503
116600 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องภาษียา 05/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี