ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5829 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116561 - 116580 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116561 เบี้ยเลี้ยงพิเศษสำหรับข้าราชการที่ไปปฎิบัติราชการประจำ ณ สำนักงานองค์การ สปอ. 05/01/2503
116562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่โอนไปรับราชการในกระทรวงทบวงกรมใหม่เพราะถูกจัดสรรตาม พรบ.โอนอำนาจหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2501หรือโดยการตัดโอนงบประมาณ 05/01/2503
116563 การแต่งตั้งผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 05/01/2503
116564 ประเทศไทย สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกในคณะมนตรีควบคุมกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 05/01/2503
116565 การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 05/01/2503
116566 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ 05/01/2503
116567 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 05/01/2503
116568 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 05/01/2503
116569 ขอความช่วยเหลือแก้ไขภาวะการอุตสาหกรรมน้ำตาล 05/01/2503
116570 รัฐบาลพม่าขออนุญาตซื้อโภคภัณฑ์จากจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย 05/01/2503
116571 ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินการจรฯ และระเบียบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายบางประเภท 05/01/2503
116572 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติแรงงาน พุทธศักราช 2482 บังคับแก่โรงงานทุกชนิดในท้องที่บางจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 05/01/2503
116573 การสนทนากับเอกอัครราชทูตอินเดีย 05/01/2503
116574 การเลื่อนอันดับหรือขั้นเงินเดือนข้าราชการในส่วนภูมิภาค 29/12/2502
116575 การอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2503 นร 29/12/2502
116576 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 29/12/2502
116577 หลักเกณฑ์ลำดับการจ่ายตู้รถไฟ 29/12/2502
116578 งบประมาณรายรับและรายจ่ายที่คาดว่าจะหามาได้หรือจ่ายในระหว่าง 3 ปีแรก (2504 - 2506) ของผังพัฒนาการเศรษฐกิจ 29/12/2502
116579 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ. ซี. เอ. 29/12/2502
116580 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าเขาราวเทียน จังหวัดชัยนาท เป็นป่าสงวน) 29/12/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี