ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5828 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 116541 - 116560 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116541 การเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 15 03/05/2503
116542 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางโทรคมนาคม 03/05/2503
116543 แต่งตั้งกรรมการขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 03/05/2503
116544 ขอต่อเวลาราชการ 03/05/2503
116545 เรือทางจังหวัดระยองเตรียมลักลอบหนีเข้าประเทศกัมพูชา 03/05/2503
116546 แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการการไฟฟ้ายันฮี 03/05/2503
116547 (1)ให้ลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (2)การออมทรัพย์ของเด็กนักเรียน 03/05/2503
116548 การอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวทาสส์เข้ามาประเทศไทย 03/05/2503
116549 ขอพระราชทานยศตำรวจ 03/05/2503
116550 ดวงตราไปรษณียากรพิเศษเนื่องจากการประชุมการป่าไม้ของโลกครั้งที่ 5 (พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์) 03/05/2503
116551 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 03/05/2503
116552 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 03/05/2503
116553 ชี้แจงการปฏิบัติงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ 03/05/2503
116554 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 03/05/2503
116555 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสมัยที่ 10 (สมัยพิเศษ) 03/05/2503
116556 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครมิวนิค 26/04/2503
116557 การสั่งจ่ายฎีการที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 26/04/2503
116558 สระว่ายน้ำ 26/04/2503
116559 การสำรวจสาขาแม่น้ำโขงของคณะสำรวจญี่ปุ่น 26/04/2503
116560 ให้นายทหารไปปฏิบัติงานทางองค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 26/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี