ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5826 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 116501 - 116520 จากข้อมูลทั้งหมด 118049 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116501 การประชุมคณะมนตรีกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 12/05/2503
116502 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรสขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 12/05/2503
116503 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายกอง วิสุทธารมณ์-อธิบดีกรมพลศึกษา) 12/05/2503
116504 การเซ็นสัญญากับบริษัทรับเหมาออกแบบและก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 12/05/2503
116505 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 12/05/2503
116506 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/05/2503
116507 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมงานฉลองครบรอบ 150 ปี แห่งอิสรภาพของสาธารณรัฐอาเจนตินเพิ่มเติม 12/05/2503
116508 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวกับ SEATO 03/05/2503
116509 การจัดงานแสดงสินค้าประจำปี 03/05/2503
116510 ขออนุมัติถือจ่ายเป็นเงินราชการลับ 03/05/2503
116511 การพิจารณาแก้ไขให้รถยนต์และประชาชนข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ 03/05/2503
116512 การเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 15 03/05/2503
116513 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางโทรคมนาคม 03/05/2503
116514 แต่งตั้งกรรมการขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 03/05/2503
116515 ขอต่อเวลาราชการ 03/05/2503
116516 เรือทางจังหวัดระยองเตรียมลักลอบหนีเข้าประเทศกัมพูชา 03/05/2503
116517 แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการการไฟฟ้ายันฮี 03/05/2503
116518 (1)ให้ลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (2)การออมทรัพย์ของเด็กนักเรียน 03/05/2503
116519 การอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวทาสส์เข้ามาประเทศไทย 03/05/2503
116520 ขอพระราชทานยศตำรวจ 03/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี