ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5825 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 116481 - 116500 จากข้อมูลทั้งหมด 118049 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116481 ขอตั้งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 20/05/2503
116482 ขออนุมัติสร้างตราไปรษณียากร 20/05/2503
116483 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 20/05/2503
116484 แต่งตั้งคณะผู้แทนในการพิจารณาระบบสินเชื่อการเกษตรร่วมกับธนาคารโลก 20/05/2503
116485 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมในสำนักงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขององค์การสปอ. 20/05/2503
116486 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ. 20/05/2503
116487 ร่างพรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. 25... 20/05/2503
116488 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่__ (พ.ศ.___) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2495 20/05/2503
116489 แต่งตั้งกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 20/05/2503
116490 การแต่งตั้งรองกงสุล ณ.นครสิงคโปร์ 20/05/2503
116491 การสร้างท่าเรือศรีราชาและการขุดคอคอดกระ 12/05/2503
116492 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12/05/2503
116493 การปฏิบัติของร้านฝิ่นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาการจำหน่ายฝิ่น 12/05/2503
116494 (1)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (2)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 12/05/2503
116495 การอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 12/05/2503
116496 การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน 12/05/2503
116497 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (มล.เกษตร สนิทวงศ์ เป็นคณบดีคณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) 12/05/2503
116498 ขอแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 12/05/2503
116499 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ. 12/05/2503
116500 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 12/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี