ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5824 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 116461 - 116480 จากข้อมูลทั้งหมด 118050 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116461 ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 27/05/2503
116462 ผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริหารองค์การเชื้อเพลิง 27/05/2503
116463 เงินค่าปรับส่งของเกินกำหนดสัญญาในการซื้อและประกอบติดตั้งเครื่องกลั่นกรองน้ำมัน ขนาด 1,000 บาเรล 27/05/2503
116464 อนุสัญญาว่าด้วยการรับรองสิทธิในอากาศยานระหว่างประเทศ 27/05/2503
116465 การปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของท้องถิ่น 27/05/2503
116466 การเลิกกิจการทดลองทำปุ๋ยจากขยะมูลฝอย 20/05/2503
116467 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/05/2503
116468 (1)ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่การกระทรวงการต่างประเทศ (2)ผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการส่งเสริมสินค้าออก 20/05/2503
116469 งบประมาณเพิ่มเติม 20/05/2503
116470 ขออนุมัติจ้างนาง ซี.ที.รัซเซล ต่อไปอีก 3 ปี 20/05/2503
116471 การขยายรัศมี การส่งโทรทัศน์ 20/05/2503
116472 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง MR.FRANCIS CHARLES COLLIER มีกำหนด 2 ปี 20/05/2503
116473 การปรับปรุงสำนักงานตรวจสอบภาษีฯ 20/05/2503
116474 ขออนุมัติยุบอัตราข้าราชการชั้นพิเศษเป็นชั้นเอกชั่วคราว 20/05/2503
116475 การเจรจาขายข้าวให้อินเดีย 20/05/2503
116476 (1)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (รวม7ราย) (2)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (รวม 4 ราย) 20/05/2503
116477 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปเป็นที่ปรึกษาทางอุทกวิทยาในการพิจารณาโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร ปากีสถาน 20/05/2503
116478 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ...)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 20/05/2503
116479 ความตกลงกับกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 20/05/2503
116480 ความตกลงมาตรฐานที่ได้แก้ไขใหม่ระหว่างสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกับรัฐบาลแห่งประเทศไทย 20/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี