ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5823 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 116441 - 116460 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116441 การซื้อสำนักงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 08/06/2503
116442 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.25.. 08/06/2503
116443 ขออนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นซื้อหุ้นโรงงานฆ่าสัตว์ 08/06/2503
116444 ขออนุมัติใช้ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์พนักงานองค์การคลังสินค้าพ.ศ.2502 08/06/2503
116445 แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม 08/06/2503
116446 การส่งเสริมอุตสาหกรรมประกอบรถแทรกเตอร์ 08/06/2503
116447 (1)การสร้างท่าเรือศรีราชาและขุดคลองภาคใต้ (2)การสำรวจการตกตะกอนในร่องสันดอนเจ้าพระยาและการสร้างท่าเรือใหม่ที่ศรีราชา 08/06/2503
116448 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
116449 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
116450 โครงการชำระหนี้เงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 08/06/2503
116451 การค้าสัตว์ปีกกับต่างประเทศ 08/06/2503
116452 โครงการกิจการไฟฟ้าอำเภอกิ่งอำเภอและสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรจำนวน 225 แห่ง 08/06/2503
116453 โครงการจัดตั้งกิ่งอำเภอทั่วราชอาณาจักร 08/06/2503
116454 ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ... และการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับฝิ่น 03/06/2503
116455 การติดต่อเคลื่อนไหวของชาวจีนในไทยกับชาวจีนในผืนแผ่นดินใหญ่ ในเดือนมกราคม 2503 03/06/2503
116456 เดนมาร์กเสนอที่จะร่วมมือกับไทยทำการสำรวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 03/06/2503
116457 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.... 03/06/2503
116458 การตั้งกลุ่มพ่อค้า และร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03/06/2503
116459 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบกเป็นเงินราชการลับ 03/06/2503
116460 สถานฑูตเยอรมนีเดิมที่กรุงเทพฯ 03/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี