ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5822 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 116421 - 116440 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116421 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
116422 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
116423 โครงการชำระหนี้เงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 08/06/2503
116424 การค้าสัตว์ปีกกับต่างประเทศ 08/06/2503
116425 โครงการกิจการไฟฟ้าอำเภอกิ่งอำเภอและสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรจำนวน 225 แห่ง 08/06/2503
116426 โครงการจัดตั้งกิ่งอำเภอทั่วราชอาณาจักร 08/06/2503
116427 ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ... และการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับฝิ่น 03/06/2503
116428 การติดต่อเคลื่อนไหวของชาวจีนในไทยกับชาวจีนในผืนแผ่นดินใหญ่ ในเดือนมกราคม 2503 03/06/2503
116429 เดนมาร์กเสนอที่จะร่วมมือกับไทยทำการสำรวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 03/06/2503
116430 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.... 03/06/2503
116431 การตั้งกลุ่มพ่อค้า และร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03/06/2503
116432 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบกเป็นเงินราชการลับ 03/06/2503
116433 สถานฑูตเยอรมนีเดิมที่กรุงเทพฯ 03/06/2503
116434 ขออนุมัติให้น.ส.สาคร อรุณเวชไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 03/06/2503
116435 นโยบายภาคสงวนเหมืองแร่ 03/06/2503
116436 ร่างพรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดวัดปรก ที่ธรณีสงฆ์วัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และที่วัดสนามใต้ ตำบลท่าทราย อ.เมืองฯจ.นนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.25.. 03/06/2503
116437 การแสดงความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานองค์การต่าง ๆ 03/06/2503
116438 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลูกสร้างอาคารให้เข่าซื้อในที่ดินของสพ.ทบ. 03/06/2503
116439 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้(ย.ช.ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503 03/06/2503
116440 การทำสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเอเมริกา 03/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี