ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5821 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 116401 - 116420 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116401 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL480) ครั้งที่ 2 15/06/2503
116402 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. 25.. และร่าง พรฎ. กำหนดเครื่องหมายสำหรับระดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 15/06/2503
116403 การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก 15/06/2503
116404 เลื่อนข้าราชการชั้นพิเศษ 1นาย 15/06/2503
116405 (1)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (2)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 15/06/2503
116406 ขออนุมัติให้นายแพทย์ สุชาติ เจตนเสนไปร่วมสำรวจโรคพยาธิใบไม้เลือดในลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับองค์การอนามัยโลก 08/06/2503
116407 การเจรจาขายข้าวให้อินเดีย 08/06/2503
116408 พิธีฉลองเอกราชของคองโก 08/06/2503
116409 ชาวจีนผู้ลี้ภัยทางภาคเหนือของประเทศไทย 08/06/2503
116410 ขอแต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย 08/06/2503
116411 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 08/06/2503
116412 ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์ ภาคใต้ปี 2503 08/06/2503
116413 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พ.ศ. .... 08/06/2503
116414 การซื้อสำนักงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 08/06/2503
116415 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.25.. 08/06/2503
116416 ขออนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นซื้อหุ้นโรงงานฆ่าสัตว์ 08/06/2503
116417 ขออนุมัติใช้ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์พนักงานองค์การคลังสินค้าพ.ศ.2502 08/06/2503
116418 แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม 08/06/2503
116419 การส่งเสริมอุตสาหกรรมประกอบรถแทรกเตอร์ 08/06/2503
116420 (1)การสร้างท่าเรือศรีราชาและขุดคลองภาคใต้ (2)การสำรวจการตกตะกอนในร่องสันดอนเจ้าพระยาและการสร้างท่าเรือใหม่ที่ศรีราชา 08/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี