ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5815 จากทั้งหมด 5835 หน้า แสดงรายการที่ 116281 - 116300 จากข้อมูลทั้งหมด 116697 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116281 แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและกรุงบอนน์ 11/03/2502
116282 พระเมรุสมเด็จพระสังฆราช 11/03/2502
116283 การจัดส่งชาวญวนอพยพกลับประเทศเวียดมินห์ 11/03/2502
116284 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25.. 11/03/2502
116285 งานฉลองพุทธชยันตี ณ ประเทศญี่ปุ่น 11/03/2502
116286 บำนาญของ นายพิชาญ บุลยง 04/03/2502
116287 เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
116288 เงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 04/03/2502
116289 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 5 04/03/2502
116290 ขอแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกจ้างฉบับที่ 43พ.ศ.2497 และระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกค้าแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2500 04/03/2502
116291 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ 04/03/2502
116292 ความตกลงระหว่างประเทศกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 04/03/2502
116293 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต 04/03/2502
116294 แต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 04/03/2502
116295 ร่างพระราชฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และที่ตำบลเขาพระ อำเภอเติมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 2 ฉบับ 04/03/2502
116296 ร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2502 04/03/2502
116297 การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศาสนา 04/03/2502
116298 การค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลอเมริกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 04/03/2502
116299 กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของโรงพยาบาล กำหนดเวลาประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
116300 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 04/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี