ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5808 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116141 - 116160 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116141 การหาทุนมาดำเนินงานของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 08/04/2502
116142 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 08/04/2502
116143 ขอให้ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าทางสมุทรศาสตร์ 08/04/2502
116144 การแก้ไขสัญญาเงินกู้ค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) 08/04/2502
116145 (1) แต่งตั้งข้าราชการ (2) ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ 08/04/2502
116146 การจัดตั้งศูนย์กลางพุทธสถาน ณ กรุงวอชิงตัน 08/04/2502
116147 นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดีบุกระหว่างประเทศ 08/04/2502
116148 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. .... 08/04/2502
116149 กฎหมายเกี่ยวกับการทำงบประมาณ 02/04/2502
116150 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 02/04/2502
116151 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีซ 02/04/2502
116152 การไปศึกษาดูงานหรือไปประชุม ณ ต่างประเทศ 31/03/2502
116153 ขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลสมุทรสาคร 26/03/2502
116154 การย้ายโรงฟอกหนัง 26/03/2502
116155 การย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท 26/03/2502
116156 ขออนุมัติยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์นและกรุงเวียนนาขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 26/03/2502
116157 ขอให้ออกพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ข้าราชการ 25/03/2502
116158 การให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จากกระทรวงกลาโหม 25/03/2502
116159 โรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดนนทบุรีริมถนนสายปากเกร็ดส่งกลิ่นรบกวนคนไข้และประชาชน 25/03/2502
116160 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 25/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี