ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5797 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 115921 - 115940 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115921 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
115922 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
115923 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
115924 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
115925 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
115926 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
115927 การอพยพชาวญวน 18/02/2502
115928 ยกเลิกการสั่งเครื่องโทรทัศน์และการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุ 18/02/2502
115929 การจัดทำสถิติการปฏิบัติราชการ 18/02/2502
115930 การปรับปรุงสำนักนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
115931 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/02/2502
115932 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
115933 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
115934 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
115935 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
115936 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
115937 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
115938 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
115939 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
115940 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี