ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5795 จากทั้งหมด 5815 หน้า แสดงรายการที่ 115881 - 115900 จากข้อมูลทั้งหมด 116294 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115881 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25.. 11/03/2502
115882 งานฉลองพุทธชยันตี ณ ประเทศญี่ปุ่น 11/03/2502
115883 บำนาญของ นายพิชาญ บุลยง 04/03/2502
115884 เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
115885 เงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 04/03/2502
115886 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 5 04/03/2502
115887 ขอแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกจ้างฉบับที่ 43พ.ศ.2497 และระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกค้าแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2500 04/03/2502
115888 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ 04/03/2502
115889 ความตกลงระหว่างประเทศกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 04/03/2502
115890 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต 04/03/2502
115891 แต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 04/03/2502
115892 ร่างพระราชฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และที่ตำบลเขาพระ อำเภอเติมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 2 ฉบับ 04/03/2502
115893 ร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2502 04/03/2502
115894 การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศาสนา 04/03/2502
115895 การค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลอเมริกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 04/03/2502
115896 กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของโรงพยาบาล กำหนดเวลาประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
115897 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 04/03/2502
115898 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการและยุบอัตราเงินเดือน 25/02/2502
115899 การคุมขังชาวญวนอพยพ 25/02/2502
115900 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี