ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5794 จากทั้งหมด 5802 หน้า แสดงรายการที่ 115861 - 115880 จากข้อมูลทั้งหมด 116033 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115861 (1)นโยบายการทำป่าไม้สัก (2)ไม้สักของไทยที่ส่งไปยังประเทศพม่า 23/06/2501
115862 กำจัดกวาดล้างไข้มาเลเรีย 23/06/2501
115863 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23/06/2501
115864 สถานที่ทำงานกรมโยธาธิการ 23/06/2501
115865 รายงานผลการสอบสวนกิจการของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/06/2501
115866 ขออนุมัติแต่งตั้ง หลวงภัทรวาที เอกอัครราชทูต ณ. กรุงการาจี เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศตุรกี อีกตำแหน่งหนึ่ง 16/06/2501
115867 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดบางจังหวัด 16/06/2501
115868 การปรับปรุงสโมสรข้าราชการ 11/06/2501
115869 การวินิจฉัยสมาชิกสภาพแห่งสภาผู้แทนราษฎรของศาลฏีกา 11/06/2501
115870 ขอให้ด่านศุลกากรเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 11/06/2501
115871 กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่พัฒนา 11/06/2501
115872 ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 25.. 11/06/2501
115873 การปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า 11/06/2501
115874 ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 09/06/2501
115875 ขอเงินค่าป้องกันอหิวาตกโรคเพิ่มเติม 09/06/2501
115876 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวง 09/06/2501
115877 ร่างกฎกระทรวงขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม 09/06/2501
115878 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด และบริษัทหินอ่อน จำกัด ขอสัมปทานหินอ่อน 09/06/2501
115879 กำหนดหลักสูตรการสอนเลื่อนชั้นข้าราชการตามความในมาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 04/06/2501
115880 ขอให้หน่วยราชการจ้างหรือซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงานจากกรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถาน หรือหอสินนค้ากลางกรมราชทัณฑ์ 04/06/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี