ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5793 จากทั้งหมด 5815 หน้า แสดงรายการที่ 115841 - 115860 จากข้อมูลทั้งหมด 116294 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115841 ขอให้ออกพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ข้าราชการ 25/03/2502
115842 การให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จากกระทรวงกลาโหม 25/03/2502
115843 โรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดนนทบุรีริมถนนสายปากเกร็ดส่งกลิ่นรบกวนคนไข้และประชาชน 25/03/2502
115844 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 25/03/2502
115845 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตนอรเวย์ เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง 19/03/2502
115846 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 25.. 19/03/2502
115847 การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากชายแดนไทย - พม่า 19/03/2502
115848 รัฐบาลลาวขอเจรจาทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้ท่าเทียบแพขนานยนตร์หนองคาย - ท่าเดื่อ 19/03/2502
115849 ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25.. 19/03/2502
115850 ขอผ่อนผันให้โรงงานขององค์การฟอกหนังยังไม่ต้องเลิกกิจการหรือย้ายไปตามคำสั่งของเทศบาล นครกรุงเทพ 19/03/2502
115851 ร่างพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/03/2502
115852 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
115853 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 19/03/2502
115854 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
115855 ความตกลงทางศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 19/03/2502
115856 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 19/03/2502
115857 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับยุทธภัณฑ์ทางฝ่ายตำรวจ 19/03/2502
115858 ร่างพระราชกฤษฏีกาตั้งอำเภออุ้มผาง พ.ศ. .... (ยกฐานะกิ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตากขึ้นเป็นอำเภอ ) 19/03/2502
115859 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดในฤดูร้อน 19/03/2502
115860 ระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 19/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี