ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5791 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115801 - 115820 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115801 ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ..... มท 14/02/2504
115802 การออกพันธบัตรเงินกู้ของเทศบาลนครกรุงเทพ 14/02/2504
115803 การส่งเสริมการปลูกปอ 14/02/2504
115804 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 14/02/2504
115805 ร่างพระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. .... 14/02/2504
115806 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่..) พ.ศ .... 14/02/2504
115807 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท) 14/02/2504
115808 นายวิญญู อังคณารักษ์ข้าราชการกรมมหาดไทยเสนอข้อคิดเห็นจากการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 14/02/2504
115809 การเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษ 14/02/2504
115810 การปรับปรุงเอกสารพิธีการเดินเรือเดินทะเลต่างประเทศ 14/02/2504
115811 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการไปรษณีย์และโทรคมนาคมกับโครงการรับโอนโทรศัพท์หัวเมือง 14/02/2504
115812 บันทึกการสนทนาระหว่างเสด็จในกรม ฯ รองนายกรัฐมนตรีกับผู้จัดการบริษัทสแตนดาร์ดแวดอัมออยล์ฯ และเอกอัครราชทูตสวิส ฯ 14/02/2504
115813 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทาบทามจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย 14/02/2504
115814 อุตสาหกรรมการทำเหล็กของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 14/02/2504
115815 การลักลอบนำไม้ซุงสักจากพม่าเข้ามาในป.ไทย 14/02/2504
115816 การจัดหาที่ดิน 14/02/2504
115817 ขอผ่อนผันการเรียกเงินบำนาญคืน 14/02/2504
115818 วชิรพยาบาลขอเงินรายได้จากการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ 14/02/2504
115819 การสนทนากับเอกอัครราชทูตสวิส 14/02/2504
115820 ขอส่งสำเนาหนังสือให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ ตามบัญชาของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 14/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี