ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5791 จากทั้งหมด 5867 หน้า แสดงรายการที่ 115801 - 115820 จากข้อมูลทั้งหมด 117332 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115801 (1)ให้ลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (2)การออมทรัพย์ของเด็กนักเรียน 03/05/2503
115802 การอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวทาสส์เข้ามาประเทศไทย 03/05/2503
115803 ขอพระราชทานยศตำรวจ 03/05/2503
115804 ดวงตราไปรษณียากรพิเศษเนื่องจากการประชุมการป่าไม้ของโลกครั้งที่ 5 (พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์) 03/05/2503
115805 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 03/05/2503
115806 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 03/05/2503
115807 ชี้แจงการปฏิบัติงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ 03/05/2503
115808 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 03/05/2503
115809 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสมัยที่ 10 (สมัยพิเศษ) 03/05/2503
115810 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครมิวนิค 26/04/2503
115811 การสั่งจ่ายฎีการที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 26/04/2503
115812 สระว่ายน้ำ 26/04/2503
115813 การสำรวจสาขาแม่น้ำโขงของคณะสำรวจญี่ปุ่น 26/04/2503
115814 ให้นายทหารไปปฏิบัติงานทางองค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 26/04/2503
115815 การตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง 26/04/2503
115816 ขอกู้เงินเพื่อเพิ่มทุนขยายกิจการ 26/04/2503
115817 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจขององค์การ สปอ. ครั้งที่ 6 (SEATO COMMITTEE OF ECONOMIC EXPERTS-SIXTH MEETING) 26/04/2503
115818 การปรับปรุงที่ดินของมหาวิทยาลัย 26/04/2503
115819 การประชุมคณะมนตรีกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 26/04/2503
115820 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด 26/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี