ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5790 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 115781 - 115800 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115781 (1)ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวแก่สัญญาจ้างเหมา(2)การทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 20/09/2503
115782 การจำกัดออกใบอนุญาตการพนันทำให้รายได้ของรัฐลดน้อยลง 20/09/2503
115783 สินค้าประเภทฟุ่มเฟือยและสินค้าควรต้องห้าม 20/09/2503
115784 การดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสมาคมกาแฟ จำนวน 800,000 บาท ซึ่งนายเทียม แซแต้ เป็นผู้ยืม 20/09/2503
115785 การพิจารณาสั่งให้งดหรือลดอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรฯ แก่ผู้อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ.2503 13/09/2503
115786 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 13/09/2503
115787 แต่งตั้งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา 13/09/2503
115788 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 13/09/2503
115789 เจ้าฟ้าสีหนุกล่าวและเขียนโจมตีประเทศไทย 13/09/2503
115790 ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13/09/2503
115791 ขออนุมัติหลักการเพื่อขอรับการพิทักษ์เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 13/09/2503
115792 ระเบียบการตรวจลงตราแก่คนต่างด้าว 13/09/2503
115793 เบี้ยประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 13/09/2503
115794 ขออนุมัติตัดบัญชีพื้นที่ขาดหายตามสภาพเป็นสูญ 13/09/2503
115795 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 13/09/2503
115796 สถานการณ์เกี่ยวกับสหพันธ์มาลี 13/09/2503
115797 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสำหรับคุ้มครองการนิมิต 13/09/2503
115798 คำแปลบทความในหนังสือพิมพ์มาเลย์เมล์ 13/09/2503
115799 เครดิตเงินสร้างเรือรบในอิตาลี 13/09/2503
115800 ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่...) พ.ศ... 13/09/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี