ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5789 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115761 - 115780 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115761 ขอแต่งตั้งอัครราชทูตประจำกระทรวง (หม่อมเจ้า โชติสีกฤติกา เทวกุล) 21/02/2504
115762 การแต่งตั้งกงสุลใหญ่เมืองเจดดาห์ (นายอารี บุปผเวส) 21/02/2504
115763 โครงการผลิตนม 21/02/2504
115764 ร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 21/02/2504
115765 การทอกระสอบป่าน 21/02/2504
115766 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างวังบางขุนพรหม โดยเสนอแลกเปลี่ยนกับบ้านมนังคศิลา 21/02/2504
115767 ผลการพิจารณาศึกษาความต้องการของเด็ก 21/02/2504
115768 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 21/02/2504
115769 ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนสภาพป่าคุ้มครอง บางส่วนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 21/02/2504
115770 อนุสัญญาลิขสิทธิสากล ฉบับเจนีวา ค.ศ.1952 21/02/2504
115771 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษลงเป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว (นายจำลอง หะรินสุต) 21/02/2504
115772 การจ้างนายแซมมวล คัลเลอร์ ต่ออีก 3 เดือน 21/02/2504
115773 การแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งโดยรถประจำทาง 21/02/2504
115774 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 21/02/2504
115775 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พรบ.ประกันสังคมเพิ่มเติม 21/02/2504
115776 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารในสำนักงานบริหารกลางขององค์การ สปอ 21/02/2504
115777 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. . 21/02/2504
115778 การเสียภาษีอากรของบริษัทบราวน์ รูท เอส.เอ แอนด์ ยูตาห์คอนสตรัคชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ค 21/02/2504
115779 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. .... 21/02/2504
115780 ปอภาคอีสานขึ้นราคา 21/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี