ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5788 จากทั้งหมด 5867 หน้า แสดงรายการที่ 115741 - 115760 จากข้อมูลทั้งหมด 117332 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115741 การก่อสร้างระบบโทรคมนาคม 27/05/2503
115742 เบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ 27/05/2503
115743 ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 27/05/2503
115744 ผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริหารองค์การเชื้อเพลิง 27/05/2503
115745 เงินค่าปรับส่งของเกินกำหนดสัญญาในการซื้อและประกอบติดตั้งเครื่องกลั่นกรองน้ำมัน ขนาด 1,000 บาเรล 27/05/2503
115746 อนุสัญญาว่าด้วยการรับรองสิทธิในอากาศยานระหว่างประเทศ 27/05/2503
115747 การปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของท้องถิ่น 27/05/2503
115748 การเลิกกิจการทดลองทำปุ๋ยจากขยะมูลฝอย 20/05/2503
115749 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/05/2503
115750 (1)ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่การกระทรวงการต่างประเทศ (2)ผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการส่งเสริมสินค้าออก 20/05/2503
115751 งบประมาณเพิ่มเติม 20/05/2503
115752 ขออนุมัติจ้างนาง ซี.ที.รัซเซล ต่อไปอีก 3 ปี 20/05/2503
115753 การขยายรัศมี การส่งโทรทัศน์ 20/05/2503
115754 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง MR.FRANCIS CHARLES COLLIER มีกำหนด 2 ปี 20/05/2503
115755 การปรับปรุงสำนักงานตรวจสอบภาษีฯ 20/05/2503
115756 ขออนุมัติยุบอัตราข้าราชการชั้นพิเศษเป็นชั้นเอกชั่วคราว 20/05/2503
115757 การเจรจาขายข้าวให้อินเดีย 20/05/2503
115758 (1)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (รวม7ราย) (2)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (รวม 4 ราย) 20/05/2503
115759 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปเป็นที่ปรึกษาทางอุทกวิทยาในการพิจารณาโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร ปากีสถาน 20/05/2503
115760 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ...)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 20/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี