ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5787 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 115721 - 115740 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115721 ขอพระราชทานยศตำรวจ 03/05/2503
115722 ดวงตราไปรษณียากรพิเศษเนื่องจากการประชุมการป่าไม้ของโลกครั้งที่ 5 (พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์) 03/05/2503
115723 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 03/05/2503
115724 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 03/05/2503
115725 ชี้แจงการปฏิบัติงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ 03/05/2503
115726 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 03/05/2503
115727 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสมัยที่ 10 (สมัยพิเศษ) 03/05/2503
115728 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครมิวนิค 26/04/2503
115729 การสั่งจ่ายฎีการที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 26/04/2503
115730 สระว่ายน้ำ 26/04/2503
115731 การสำรวจสาขาแม่น้ำโขงของคณะสำรวจญี่ปุ่น 26/04/2503
115732 ให้นายทหารไปปฏิบัติงานทางองค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 26/04/2503
115733 การตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง 26/04/2503
115734 ขอกู้เงินเพื่อเพิ่มทุนขยายกิจการ 26/04/2503
115735 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจขององค์การ สปอ. ครั้งที่ 6 (SEATO COMMITTEE OF ECONOMIC EXPERTS-SIXTH MEETING) 26/04/2503
115736 การปรับปรุงที่ดินของมหาวิทยาลัย 26/04/2503
115737 การประชุมคณะมนตรีกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 26/04/2503
115738 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด 26/04/2503
115739 ระเบียบว่าด้วยการฝากเงินไว้กับธนาคาร 26/04/2503
115740 ขอเจรจากู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อสร้างระบบกำลังไฟฟ้า และปรับปรุงระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้า ต่างๆ ในเขตยันฮี 26/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี