ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5787 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115721 - 115740 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115721 บริษัทในประเทศเบลเยี่ยมรับจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังไอน้ำ 14/03/2504
115722 ขออนุมัติโอนกิจการไฟฟ้าตำบลคชสิทธิ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 14/03/2504
115723 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.25..) ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 14/03/2504
115724 สาส์นของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล 14/03/2504
115725 การเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อใช้แก่ทหารและพลเรือนในยามฉุกเฉินและการฉีดยา TETANU TOXOID ป้องกันบาดทะยักให้แก่ทหารใหม่ 14/03/2504
115726 ขออนุมัติโอนกิจการไฟฟ้าที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ ต.เชี่ยงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 14/03/2504
115727 แต่งตั้งกรรมการเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งจะมาเยือนประเทศไทย 14/03/2504
115728 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายเคนเนธ ที.ยังเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 07/03/2504
115729 ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (1)ร่วมทุนกับบริษัทแผนอเมริกัน (PAA) ตามโครงการจัดสร้างโรงแรม (2)เรื่องเบ็ดเตล็ด 07/03/2504
115730 ขอพระราชทานยศนายพลตำรวจ 07/03/2504
115731 การควบคุมผู้ป่วยเรื้อรังขอทาน 07/03/2504
115732 การจัดส่งคณะนาฎศิลปไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น 07/03/2504
115733 การแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตไปประจำประเทศต่าง ๆ 07/03/2504
115734 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ (Mr.J.A.L. Hert) 07/03/2504
115735 การจัดรถม้าพระที่นั่ง 07/03/2504
115736 คณะเพรสไบทีเรียนเสนอขายที่ดิน 07/03/2504
115737 การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรี สปอ.ครั้งที่ 7 07/03/2504
115738 รายละเอียดเกี่ยวกับขอเหมาจ่ายค่าพาหนะแก่เจ้าหน้าที่วิชาการ 07/03/2504
115739 การบูรณะพัฒนาจังหวัดภาคใต้ 07/03/2504
115740 ร่างกฏกระทรวงการคลัง ฉบับที่...(พ.ศ.25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2495 28/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี