ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5786 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115701 - 115720 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115701 การปรับปรุงการประปากรุงเทพ 14/03/2504
115702 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่76 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทรศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนสภาพป่าคุ้มครองดงธรรมชาติ จังหวัดตราด) 14/03/2504
115703 คณะกรรมการควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน 14/03/2504
115704 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 14/03/2504
115705 ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างที่ละทิ้งงาน 14/03/2504
115706 การแต่งตั้งกงสุลไทยกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 14/03/2504
115707 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติซื้อเครื่องบินแบบ ดี.ซี.3 หนึ่งเครื่อง 14/03/2504
115708 ส่วนลดในการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ 14/03/2504
115709 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข (นายสว่าง สงวนวงศ์) 14/03/2504
115710 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายทิม โชตนา) 14/03/2504
115711 ลดประเภทความผิดอาญาที่ขึ้นศาลทหาร 14/03/2504
115712 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ...(พ.ศ. ....)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อเพิกถอนสภาพป่าคุ้มครองหนองหญ้าไทร จังหวัดสุพรรณบุรี) 14/03/2504
115713 ขอเปลี่ยนแปลงรายการไม้ โรงเรียนวัดลาดชะโด 14/03/2504
115714 งบประมาณค่าก่อสร้างที่ประทับแรมและบ้านพักรับรองประธานาธิปดีโซการ์โนที่ดอยสุเทพ 14/03/2504
115715 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายก่าน ชลวิจารณ์) 14/03/2504
115716 การโทรศัพท์ในจังหวัดยะลาและ 4 จังหวัดภาคใต้ 14/03/2504
115717 อัตราเงินเดือนผู้ว่าการ 14/03/2504
115718 ขออนุมัติเพิกถอนสัมปทานไฟฟ้า อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 14/03/2504
115719 การนับเวลาราชการของข้าราชการวิสามัญที่ตัดอัตราไปตั้งจ่ายจากงบประมาณค่าใช้สอย 14/03/2504
115720 ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างที่ละทิ้งงาน 14/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี