ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5786 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 115701 - 115720 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115701 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 12/05/2503
115702 การประชุมคณะมนตรีกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 12/05/2503
115703 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรสขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 12/05/2503
115704 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายกอง วิสุทธารมณ์-อธิบดีกรมพลศึกษา) 12/05/2503
115705 การเซ็นสัญญากับบริษัทรับเหมาออกแบบและก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 12/05/2503
115706 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 12/05/2503
115707 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/05/2503
115708 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมงานฉลองครบรอบ 150 ปี แห่งอิสรภาพของสาธารณรัฐอาเจนตินเพิ่มเติม 12/05/2503
115709 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวกับ SEATO 03/05/2503
115710 การจัดงานแสดงสินค้าประจำปี 03/05/2503
115711 ขออนุมัติถือจ่ายเป็นเงินราชการลับ 03/05/2503
115712 การพิจารณาแก้ไขให้รถยนต์และประชาชนข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ 03/05/2503
115713 การเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 15 03/05/2503
115714 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางโทรคมนาคม 03/05/2503
115715 แต่งตั้งกรรมการขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 03/05/2503
115716 ขอต่อเวลาราชการ 03/05/2503
115717 เรือทางจังหวัดระยองเตรียมลักลอบหนีเข้าประเทศกัมพูชา 03/05/2503
115718 แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการการไฟฟ้ายันฮี 03/05/2503
115719 (1)ให้ลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (2)การออมทรัพย์ของเด็กนักเรียน 03/05/2503
115720 การอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวทาสส์เข้ามาประเทศไทย 03/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี