ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5785 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115681 - 115700 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115681 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 21/03/2504
115682 การเปลี่ยนแปลงพัดยศสมณศักดิ์ 21/03/2504
115683 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... 21/03/2504
115684 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งรองอธิบดี กรมกสิกรรม (นายเริ่ม บูรณฤกษ์) 14/03/2504
115685 การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 14/03/2504
115686 รายชื่อผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยทางเครื่องบิน 14/03/2504
115687 ขออนุมัติจัดงานฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 14/03/2504
115688 การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอัดน้ำยาไม้ 14/03/2504
115689 การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 14/03/2504
115690 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขออนุมัติซื้อพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาล 14/03/2504
115691 การนับเวลาราชการของข้าราชการวิสามัญที่ตัดอัตราไปตั้งจ่ายจากงบประมาณค่าใช้สอย 14/03/2504
115692 (1)คณะทูตการค้าพิเศษของสหภาพอาฟริกาใต้จะเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย (2)การมาเยือนประเทศไทยของคณะฑูตการค้าสหภาพอาฟริกาใต้ 14/03/2504
115693 การประชุมพัฒนาการท้องถิ่นขององค์การ สปอ. 14/03/2504
115694 รัฐบาลสิงคโปร์เชิญไปในงานแสดงทางอากาศนานาชาติ 14/03/2504
115695 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 14/03/2504
115696 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504 14/03/2504
115697 ขอตัดบัญชีเป็นสูญในกรณีเงินค่าข้าวเสื่อมคุณภาพ ของจังหวัดปัตตานี 14/03/2504
115698 ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.... ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 14/03/2504
115699 ข้อเสนอเพื่อการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรรมเขตร้อนและเขตอบอุ่นภายใต้องค์การ สปอ. 14/03/2504
115700 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษเป็นอัตราวิสามัญชั่วคราวในกรมวิทยาศาสตร์ (นายเชียด อภัยวงศ์) 14/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี