ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5785 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 115681 - 115700 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115681 ขอเลื่อนนายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 20/05/2503
115682 ขอตั้งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 20/05/2503
115683 ขออนุมัติสร้างตราไปรษณียากร 20/05/2503
115684 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 20/05/2503
115685 แต่งตั้งคณะผู้แทนในการพิจารณาระบบสินเชื่อการเกษตรร่วมกับธนาคารโลก 20/05/2503
115686 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมในสำนักงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขององค์การสปอ. 20/05/2503
115687 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ. 20/05/2503
115688 ร่างพรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. 25... 20/05/2503
115689 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่__ (พ.ศ.___) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2495 20/05/2503
115690 แต่งตั้งกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 20/05/2503
115691 การแต่งตั้งรองกงสุล ณ.นครสิงคโปร์ 20/05/2503
115692 การสร้างท่าเรือศรีราชาและการขุดคอคอดกระ 12/05/2503
115693 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12/05/2503
115694 การปฏิบัติของร้านฝิ่นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาการจำหน่ายฝิ่น 12/05/2503
115695 (1)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (2)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 12/05/2503
115696 การอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 12/05/2503
115697 การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน 12/05/2503
115698 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (มล.เกษตร สนิทวงศ์ เป็นคณบดีคณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) 12/05/2503
115699 ขอแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 12/05/2503
115700 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ. 12/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี